ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมงาน “AIS Business Vision 2023”

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมงาน “AIS Business Vision 2023”

                   บุคลากรงานสื่อสารองค์กรเเละกิจการระหว่างประเทศ กองกลาง และบุคลากรงานเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมงาน “AIS Business Vision 2023”เพื่อรับฟังแนวทางการให้บริการการปรับโครงสร้างพื้นฐานให้มีความทันสมัยพร้อมกับความปลอดภัยที่อยู่ในระดับสูงขึ้น รวมไปถึงการสาธิตและทดลองการทำงานจริงของเทคโนโลยีที่จะเข้ามาช่วยให้หน่วยงานพร้อมรับมือการเข้าสู่ยุคของ Digital Transformation เมื่อวันอังคารที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมอู่ทอง โรงแรมคลาสสิคคามิโอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จัดทำ : ณัฎฐา งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลจาก : nudtha.s


58 ครั้ง