ประกาศ มทร.ส. เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข้อมูลเพิ่มเติม : /storage/content_file/attach2023033015544023033015544000099.pdf

ข้อมูลจาก : งานพัสดุ กองคลัง / เอมอร


80 ครั้ง