ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรฯ โครงการจัดซื้อชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการควบคุมแขนกลในงานอุตสาหกรรมโลหะสำหรับการผลิตอัตโนมัติ

ข้อมูลเพิ่มเติม : /storage/content_file/attach2023032316343223032316343200626.pdf

ข้อมูลจาก : งานพัสดุ กบส. / รุจิโรจน์


153 ครั้ง