ร่างประกาศ มทร.ส. เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการควบคุมแขนกลในงานอุตสาหกรรมโลหะสำหรับการผลิตอัตโนมัติ ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://drive.google.com/file/d/1bifoY422UnaI8gePN36bnPjGw3IeBl9T/view?usp=sharing

ข้อมูลจาก : งานพัสดุ กบส. / รุจิโรจน์


128 ครั้ง