ประกาศ มทร.ส. เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข้อมูลเพิ่มเติม : /storage/content_file/attach2023030217024723030217024700085.pdf

ข้อมูลจาก : งานพัสดุ กองคลัง / เอมอร


75 ครั้ง