โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการ ศูนย์นนทบุรี - สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

 

โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการ ศูนย์นนทบุรี - สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

 

              ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ ศรีจันทร์อินทร์หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา พร้อมด้วยอาจารย์อาทิมา ดวงจันทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ นำนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จำนวน 64 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานบริษัท โททอล พรีคาสท์ จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษานำความรู้ที่ได้ จากกระบวนการผลิต ขั้นตอนการทำงานและงานติดตั้งระบบพรีคาสท์คอนกรีต (Precast Concrete)มาปรับใช้ในการเรียน รายวิชาทฤษฎีและปฏิบัติ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 ณ บริษัท โททอล พรีคาสท์ จำกัด

ข้อมูล:นางสาวอรวรรณ บ้านศาลเจ้า / จัดทำ: นางสาวดารุณี เวียงแกสินทรัพย์

ข้อมูลจาก : ืnudths.s


88 ครั้ง