ราชมงคลสุวรรณภูมิ สนองงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ราชมงคลสุวรรณภูมิ สนองงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

            อาจารย์สุภัทรา วิลามาศผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรามงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นหลักสูตร การดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น (๖ งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เพื่อสร้างความรู้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นสมาชิกและยังไม่ได้เป็นสมาชิกงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ในการดำเนินงานสนองพระราชดำริฯ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) ได้อย่างถูกต้อง โดยได้รับเกียรติจาก นายธานินทร์ สันคะนุช เจ้าหน้าที่งานในพระองค์ระดับ ๖ และ นายณัฐพัชร์ พินพัฒนกุล ที่ปรึกษาผู้ประสานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ.เมื่อวันพุธที่ ๗  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคาร RUS Hotel & Convention คณะศิลปศาสตร์ ซึ่งมีกำหนดจัดโครงการ ๗ - ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

ภาพ / จัดทำ : ณัฎฐา สื่อสารองค์กร

ข้อมูลจาก : ืnudths.s


85 ครั้ง