บริหารฯ จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 1/2566

ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 1/2566

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย เอมอักษร คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณาการขอสอบนอกเวลาที่กำหนดไว้ในตารางสอบและการกำหนดบทลงโทษนักศึกษาทุจริตการสอบกลางภาคการศึกษาที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566ณ ห้องประชุมกลาโหม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

ภาพ : นาตยาข้อมูล: นิ่มนวลรายงาน :นาตยา02/02/2566

ข้อมูลจาก : ืnudths.s


92 ครั้ง