มทร.สุวรรณภูมิ จัดโครงการ “ OPEN Houseบริหารฯ อวดดี”

มทร.สุวรรณภูมิ จัดโครงการ “ OPEN Houseบริหารฯ อวดดี

               อาจารย์อโนทัย ทิพเนตรรองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานเปิดโครงการบูรณาการการเรียนการสอน “OPEN House บริหารฯ อวดดี”เพื่อบูรณาการการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ กับการบริการวิชาการ การบำรุงศิลปะวัฒนธรรม และการผลิตบัณฑิต ส่งเสริมให้นักศึกษามีประสบการณ์ในการจัดโครงการ การประกอบธุรกิจจำลอง เพื่อเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะบริหารธุรกิจฯ และนำเสนอผลงานด้านการวิจัย การดำเนินโครงการเพื่อสังคมของคณะ ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการได้รับทราบ โดยประกอบไปด้วยกิจกรรมหลัก ดังนี้ กิจกรรมที่ ๑ การแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมที่ ๒ การแข่งขันด้านศิลปะวัฒนธรรม กิจกรรมที่ ๓ การแข่งขันด้านนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ กิจกรรมที่ ๔ การประชาสัมพันธ์หลักสูตรและแนะแนวการศึกษาต่อ รวมถึงนำเสนอผลการวิจัย หรือโครงการเพื่อสังคม ของคณาจารย์ และนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจฯและกิจกรรมที่ ๕ การออกร้านจำหน่ายสินค้า เมื่อวันพุธที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา             

ภาพ / จัดทำ : ธินินทร

ข้อมูลจาก : ืnudths.s


95 ครั้ง