มทร.สุวรรณภูมิ จัดงานพบปะสื่อมวลชน

มทร.สุวรรณภูมิ จัดงานพบปะสื่อมวลชน

              ศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธิ์  ตราชูธรรม  นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) พร้อมด้วย นายธีรพล ขุนเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เเละรองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดี มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมงานพบปะหารือคณะกรรมการสื่อสารเเละประชาสัมพันธ์ มทร.สุวรรณภูมิ เพื่อหารือแนวทางการพัฒนา เเละสร้างเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักยิ่งขึ้น เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ จังหวัดนนทบุรี                    

ภาพ / จัดทำ : ธินินทร งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลจาก : ืnudths.s


65 ครั้ง