มทร.สุวรรณภูมิ อบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์น้ำพริก

มทร.สุวรรณภูมิ อบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์น้ำพริก

             สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การแปรรูปผลิตภัณฑ์น้ำพริก และการยืดอายุผลิตภัณฑ์ ภายใต้โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ให้เกิดรายได้กับชุมชน โดยการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวนวัตวิถี โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล และ ดร.วชิรญา เหลียวตระกูล คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มทร.สุวรรณภูมิ มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้ เพื่อเป็นการมุ่งเน้นให้ประชาชนในพื้นที่ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน นำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับจัดจำหน่าย ให้กับนักท่องเที่ยวเส้นทางเสน่ห์นครหลวง เมื่อวันพุธที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ เทศบาลอรัญญิก อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา                     

ข้อมูลจาก : ืnudths.s


67 ครั้ง