ราชมงคลสุวรรณภูมิ เตรียมความพร้อมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน Sustainable Development Goals (SDGs)

ราชมงคลสุวรรณภูมิ เตรียมความพร้อมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน Sustainable Development Goals (SDGs)

           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิกานต์ สุวรรณประทีป ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วย อาจารย์ภัทรมาศ เทียมเงิน อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ และบุคลากรกองกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปีเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๗ (The 7th Annual Conference of Sustainable University Network of Thailand)  และการประชุมสมาชิกเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ภายใต้  “Theme : Actions toward the low-carbon world”  เพื่อนำเสนอการเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืน แห่งประเทศไทย และเตรียมดำเนินงานสู่การกำหนดนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน Sustainable Development Goals (SDGs) ให้เป็นไปตามเกณฑ์การจัดอันดับ The Times Higher Education Impact Rankings : Sustainable Development Goals (SDGs) 2024 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

จัดทำ : หัตถ์เทพ งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลจาก : ืnudths.s


50 ครั้ง