ราชมงคลสุวรรณภูมิ ขับเคลื่อนและส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ขับเคลื่อนและส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน

             รองศาสตราจารย์ ดร. ประมุข อุณหเลขกะอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิและผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชระ กัญจนกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วารุณี ศรีสงคราม หัวหน้าแผนโครงการวิจัยการพัฒนาชุมชนต้นแบบเพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตภายใต้ปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความยั่งยืนของประเทศ ระยะที่ 1 และนายไพทูรย์ วงศ์วีรกูล นายอำเภอ สองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอการสรุปผลการดำเนินโครงการวิจัย การพัฒนารูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนบนฐานเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ชุมชนตำบลต้นตาล จังหวัดสุพรรณบุรี สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนวคิดแบบ BCG เพื่อพัฒนาต่อยอดให้เกิดการพัฒนากลไกการขับเคลื่อนการจัดการการท่องเที่ยว สร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนรู้ สร้างกลยุทธ์ทางการตลาด พัฒนารูปแบบ และการจัดการการท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมโดยชุมชนบนฐาน เศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ โดยมี อาจารย์ธง คำเกิด อาจารย์คณะศิลปศาสตร์เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ศูนย์เรียนรู้เปลญวนบ้านแม่พระประจักษ์และศูนย์เรียนรู้หัตถกรรมผักตบชวาบ้านดินสอ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

จัดทำ : หัตถ์เทพ งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลจาก : ืnudths.s


57 ครั้ง