ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดอบรมพัฒนามาตรฐานทักษะการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดอบรมพัฒนามาตรฐานทักษะการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

                  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) จัดโครงการการพัฒนามาตรฐานทักษะการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้กับนักศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล ธนเชวงสกุล รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการดังกล่าว เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ แนวคิด ทักษะเรื่อง พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์รู้เท่าทันสื่อ พร้อมสนับสนุนส่งเสริมให้นักศึกษามีพัฒนาการครบทุกด้านตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เมื่อวันพุธที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสุวรรณภูมิ ชั้น ๓อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

                          ภาพ/จัดทำ : ณัฎฐา งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลจาก : ืnudths.s


111 ครั้ง