ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดโครงการให้ความรู้เพื่อพัฒนางานวิชาการ

 

ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดโครงการให้ความรู้เพื่อพัฒนางานวิชาการ

            รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานเปิดโครงการให้ความรู้เพื่อพัฒนางานวิชาการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนเพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ญาณวิทย์ ดร.อลงกลด แทนออมทอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ เป็นวิทยากรบรรยาย เพื่อเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการสอนเพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้อย่างถูกต้องและเป็นมาตรฐานเดียวกัน ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรมแกรม ZOOMและสื่อโซเชียลมีเดียของมหาวิทยาลัย เมื่อวันพุธที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

                          ภาพ/จัดทำ : ณัฎฐา งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลจาก : ืnudths.s


69 ครั้ง