โครงการศึกษาดูงานและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับภาคอุตสาหกรรม ร่วมกับ บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน)

โครงการศึกษาดูงานและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับภาคอุตสาหกรรม ร่วมกับ บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน)

              ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชระ กัญจนกาญจน์คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้าเยี่ยมชมบริษัทที่ให้การสนับสนุนนักศึกษา ในการออก        สหกิจศึกษาและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับภาคอุตสาหกรรม ร่วมกับ บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่กับบุคลากรสายวิชาการและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการและคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566 ณ บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน)

ข้อมูล:นางอัจฉรา พลอยสดใส / จัดทำ: นางสาวดารุณี เวียงแกสินทรัพย์

ข้อมูลจาก : ืnudths.s


64 ครั้ง