โครงการการจัดการความรู้ (KM) เพื่อพัฒนาองค์กร

โครงการการจัดการความรู้ (KM) เพื่อพัฒนาองค์กร

 

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชระ กัญจนกาญจน์คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานเปิดโครงการการจัดการความรู้ (KM) เพื่อพัฒนาองค์กร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวบรวมองค์ความรู้ในตัวบุคคลให้ครอบคลุมตามพันธกิจทั้ง 5 ด้าน ที่นำไปสู่แนวปฏิบัติที่ดีและนำมาใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เมื่อวันพุธที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุม
บางกระสอ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เขตเหนือ

ข้อมูล:นางรัตนา วาสนาสุขสันต์ / จัดทำ: นางสาวดารุณี เวียงแกสินทรัพย์

ข้อมูลจาก : ืnudths.s


51 ครั้ง