ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี สวพ จัดโครงการบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี (TCS) เรื่อง การถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำกล้วยน้ำว้าพร้อมดื่ม

            เมื่อวันศุกร์ที่  8  เมษายน  2565  ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ ดำเนินการ  จัดโครงการบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี (TCS) เรื่อง การถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำกล้วยน้ำว้าพร้อมดื่ม  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำปรึกษาและถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีการทำกล้วยน้ำว้าพร้อมดื่ม  โดยมี ผศ.ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล  และ ดร.วชิรญา เหลียวตระกูล อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นวิทยากรให้คำปรึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยี มีประชาชนสนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 11 คน ณ บ้านเลขที่ 104 หมู่ 2 ตำบลหนองน้ำใหญ่ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

 261 ครั้ง