สวพ. ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้างานวิจัยระยะ 9 เดือน

            เมื่อวันที่ 6-7 เมษายน 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ นำโดย รศ.นภัทร วัจนเทพินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และ ดร.สิริลักษณ์ ประเสริฐกุลศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ร่วมกับทีมบริหารแผนงานวิจัย นำโดย ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ รองอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย และคณะผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.เทิดชาย ช่วยบำรุง ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และคุณเบญจมาศ ตีระมาศวณิช พี่เลี้ยงเครือข่าย พร้อมด้วยทีมบริหารแผนงานเครือข่ายราชมงคล และคณะนักวิจัย ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้างานวิจัยระยะ 9 เดือน พร้อมทั้งส่งมอบเทคโนโลยีและนวัตกรรมพร้อมใช้แก่พื้นที่เป้าหมายเพื่อสามารถใช้ประโยชน์ในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน และร่วมประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นจากภาคีเครือข่าย อีกทั้งรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ ณ เขตพื้นที่เมืองโบราณ อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ในโครงการวิจัย “โครงการนวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีพกพาพร้อมระบบติดตามตัวออนไลน์ เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี” ภายใต้แผนงานวิจัย “การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดท่องเที่ยวเมืองรอง” ของเครือข่าย มทร. ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณวิจัยจากสํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

 

 

 231 ครั้ง