สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรจัดทำข้อเสนอโครงการบริการวิชาการเพื่อสอดรับการสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก

             ระหว่างวันที่ 29 – 30 มีนาคม 2565   สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรจัดทำข้อเสนอโครงการบริการวิชาการเพื่อสอดรับกาสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก กิจกรรมที่ 3 : การอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น 8 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 24) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา  มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564  เพื่อเป็นแนวทางในการเขียนผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม ประกอบการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ตามประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ. 2564  ตลอดจนเปิดคลินิกให้คำปรึกษาการขอตำแหน่งทางวิชาการ โดยมี ศ.ญาณวิทย์ ดร.อลงกลด แทนออมทอง สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ รศ.ดร.ประสาท เนืองเฉลิม สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นวิทยากร  มีคณาจารย์สนใจเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 30 คน   กิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก ดร.ภาสพิรุฬห์ วัชรศรีสำเริง รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ โดยมี รศ.นภัทร วัจนเทพินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ

 

 303 ครั้ง