สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การทำแหนมเห็ด”

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การทำแหนมเห็ด” 

            เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564  สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ  นำโดย อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี  สุวินัย โสดาเจริญ  รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยเครือข่ายบริการวิชาการและวิจัย  และเทศบาลเมืองสระบุรี ร่วมจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การทำแหนมเห็ด” เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ เพิ่มมูลค่า และสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านอย่างยั่งยืน ณ ชุมชนเชิงเขาสอง อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี โดยมี  ผศ.ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล และ ดร.วชิรญา เหลียวตระกูล อาจารย์ประจำ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร และนักศึกษา เป็นวิทยากรฝึกอบรม  มีผู้สนใจเข้าร่วมอบรม จำนวน 25 คน

ข้อมูลจาก :


139 ครั้ง