สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเพาะเห็ดภูฐาน”

จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเพาะเห็ดภูฐาน”

             เมื่อวันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ  พร้อมด้วยเครือข่ายบริการวิชาการและวิจัย  ร่วมจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเพาะเห็ดภูฐาน”  ณ ชุมชนเชิงเขาสอง อ.เมือง จ.สระบุรี   เพื่อถ่ายทอดความรู้การเพาะเห็ดภูฐานให้กับผู้ร่วมการอบรม จำนวน 25 คน  โดยมี รศ.ดร.กิตติ  บุญเลิสนิรันดร์  ผศ.ฉวีวรรณ  บุญเรือง  ดร.ธนวรรณ พรมขลิบนิล  และ ดร.ศิโรรัตน์ เขียนแม้น จากคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มทร.สุวรรณภูมิ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และฝึกปฎิบัติ  พร้อมทั้งลงพื้นที่สวนมุดมุ้ง ชุมชนเชิงเขาสอง  เพื่อรับฟังสภาพปัญหาเป็นแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ กิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก นายธีรรัตน์ จึงยิ่งเรืองรุ่ง นายกเทศมนตรีเมืองสระบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ และกล่าวให้นโยบายการในการพัฒนาชุมชน ตลอดจนให้ความรู้ในการปฎิบัติตัวหลังการเกิด COVID 19 แก่ผู้เข้าร่วมอบรม

ข้อมูลจาก :


140 ครั้ง