ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานผลการเข้าร่วมสัมมนาเชิงวิชาการ (การบริหารความเสี่ยงกับงานตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ) | 130 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
แผนและผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2559 | 131 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
แผนและผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560 | 120 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 | 119 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว