เกี่ยวกับ KM

ระบบการจัดการความรู้นี้พัฒนาตามแนวคิดของการจัดการความรู้ที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรและกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรโดยเน้นที่การให้ความสำคัญกับการใช้ประโยชน์จากความรู้และการบริหารความรู้ อีกทั้งการดำเนินการในส่วนของการจัดการความรู้นั้นไม่เป็นภาระที่เพิ่มมากขึ้นกับบุคลากรและองค์กรด้วย

          วิสัยทัศน์
          มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีเพื่อชุมชน สังคม ประเทศ และนานาชาติ

          พันธกิจ
          1. การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
          2. การสร้างงานวิจัยนวัตกรรม
          3. การบริการวิชาการสู่สังคมชุมชน
          4. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
          5. บริหารจัดการที่ทันสมัย และมีธรรมาภิบาล

          วิสัยทัศน์การจัดการความรู้ (KM Vision)
          การนำระบบการจัดการความรู้มาเป็นเครื่องมือเสริมในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ทั้งการเรียน การสอน การวิจัยพัฒนา การบริการสังคมและการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม โดยเน้นให้ความสำคัญกับการใช้ประโยชน์จากความรู้ที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุดและบรรลุเป้าหมายตามที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนดไว้

     ................................................................................