ชื่อ
ตำแหน่ง
VOIP
เบอร์โทรศัพท์
E-mail


ชื่อ
ตำแหน่ง
VOIP
เบอร์โทรศัพท์
E-mail


ชื่อ
ตำแหน่ง
VOIP
เบอร์โทรศัพท์
E-mail


ชื่อ
ตำแหน่ง
VOIP
เบอร์โทรศัพท์
E-mail


ชื่อ ผศ.ดร.อำนาจ ศิลวัตร
ตำแหน่ง คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (CEO)
VOIP 14099
เบอร์โทรศัพท์ 081-8529094
E-mail sinwat.am@hotmail.com


ชื่อ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล
ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน (CKO)
VOIP 14002
เบอร์โทรศัพท์ 092-7654788
E-mail l_wijitra@hotmail.com


ชื่อ น.ส.อมนตรา ดนุจโรจน์
ตำแหน่ง (ผู้ปฏิบัติงาน)
VOIP 14000
เบอร์โทรศัพท์ 035-709096
3. E-mail agrihuntra@hotmail.com


ชื่อ
ตำแหน่ง
VOIP
เบอร์โทรศัพท์
E-mail


ชื่อ
ตำแหน่ง
VOIP
เบอร์โทรศัพท์
E-mail


ชื่อ
ตำแหน่ง
VOIP
เบอร์โทรศัพท์
E-mail


ชื่อ
ตำแหน่ง
VOIP
เบอร์โทรศัพท์
E-mail

ชื่อ นายสุวุฒิ ตุ้มทอง
ตำแหน่ง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (CEO)
VOIP -
เบอร์โทรศัพท์ 099-5815564, 088-5623565
E-mail suwut.t@rmutsb.ac.th


ชื่อ นายพงฐฉัตร เนียมทรง
ตำแหน่ง รองคณบดีด้านบริหารและแผน (CKO)
VOIP -
เบอร์โทรศัพท์
E-mail


ชื่อ นางวิชนี มัธยม
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานคณบดี (ผู้ปฏิบัติงาน)
VOIP -
เบอร์โทรศัพท์ 081-1712031
E-mail vichanie@gmail.com, wichanee.m@rmutsb.ac.th


ชื่อ
ตำแหน่ง
VOIP
เบอร์โทรศัพท์
E-mail


ชื่อ
ตำแหน่ง
VOIP
เบอร์โทรศัพท์
E-mail


ชื่อ
ตำแหน่ง
VOIP
เบอร์โทรศัพท์
E-mail


ชื่อ
ตำแหน่ง
VOIP
เบอร์โทรศัพท์
E-mail


ชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยโท ธนู ทดแทนคุณ
ตำแหน่ง คณบดีคณะศิลปศาสตร์ (CEO)
VOIP 19099
เบอร์โทรศัพท์ 089-4916195, 081-9469644
E-mail thanu.t@rmutsb.ac.th


ชื่อ นายสัมพันธ์ สุกใส
ตำแหน่ง รองคณบดีด้านบริหารและวางแผน (CKO)
VOIP -
เบอร์โทรศัพท์ 086-5697770
E-mail tonggy_132@hotmail.com


ชื่อ นางสาวปทิตตา ชินประหัษฐ์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ผู้ปฏิบัติงาน)
VOIP 19002
เบอร์โทรศัพท์ 063-2188594
E-mail patittachin@gmail.com


ชื่อ นายวิชัย มาแสง
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา (CEO)
VOIP -
เบอร์โทรศัพท์ 0818359242
E-mail wichss2796@hotmail.com


ชื่อ ว่าที่ร้อยตรีสุวินัย โสดาเจริญ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (CKO)
VOIP -
เบอร์โทรศัพท์ 0870617442
E-mail suvinaisodajaroen@gmail.com


ชื่อ นางสาวขนิษฐา ดำรงกุล
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ผู้ปฏิบัติงาน)
VOIP -
เบอร์โทรศัพท์ 0932796523
E-mail kanitta.drk@hotmail.com


ชื่อ ผู้ช่วนศาสตราจารย์สมใจ บุญสรรค์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (CEO)
VOIP
เบอร์โทรศัพท์ 0817806996
E-mail


ชื่อ นายศุภณัฐ แก่นแก้ว
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (CKO)
VOIP
เบอร์โทรศัพท์ 0878171877
E-mail


ชื่อ นายณัฐพล จงสมจิตต์
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ผู้ปฏิบัติงาน)
VOIP
เบอร์โทรศัพท์ 0959570235
E-mail


ชื่อ นายอาคม สงเคราะห์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (CEO)
VOIP
เบอร์โทรศัพท์
E-mail arkhom.s@rmutsb.ac.th


ชื่อ นายณรงค์ศักดิ์ แสงป้อม
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการด้านบริหาร (CKO)
VOIP
เบอร์โทรศัพท์
E-mail narongsak.s@rmutsb.ac.th


ชื่อ นางสาวจุรีพร อ่อนจันทร์
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ผู้ปฏิบัติงาน)
VOIP 11011
เบอร์โทรศัพท์
E-mail jureeporn.o@rmutsb.ac.th


ชื่อ นางสาวนางสาวณัฐสลิล พงษ์ธนรัชต์
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ผู้ปฏิบัติงาน)
VOIP 11011
เบอร์โทรศัพท์
E-mail natsalil.p@rmutsb.ac.th


ชื่อ นายธนากร แสงเปี่ยม
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ผู้ปฏิบัติงาน)
VOIP 11011
เบอร์โทรศัพท์
E-mail Thanakorn.s@rmutsb.ac.th


ชื่อ
ตำแหน่ง
VOIP
เบอร์โทรศัพท์
E-mail


ชื่อ
ตำแหน่ง
VOIP
เบอร์โทรศัพท์
E-mail


ชื่อ
ตำแหน่ง
VOIP
เบอร์โทรศัพท์
E-mail


ชื่อ
ตำแหน่ง
VOIP
เบอร์โทรศัพท์
E-mail


ชื่อ
ตำแหน่ง
VOIP
เบอร์โทรศัพท์
E-mail


ชื่อ
ตำแหน่ง
VOIP
เบอร์โทรศัพท์
E-mail


ชื่อ
ตำแหน่ง
VOIP
เบอร์โทรศัพท์
E-mail


ชื่อ
ตำแหน่ง
VOIP
เบอร์โทรศัพท์
E-mail