Document

กิจกรรมการจัดการความรู้

กิจกรรมการจัดการความรู้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

 

 

สรุปแนวปฏิบัติทีดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ( 16 หมวด )

1.งานวิจัยสถาบัน 9.งานการเงิน
2.งานงบประมาณ 10.งานพัสดุ
3.งานสารบรรณ 11.งานพัฒนานักศึกษา
4.งานบุคลากร 12.งานทะเบียน
5.งานแผนและประเมินผล 13.ประชาสัมพันธ์
6.งานประกัน 14.งานอาคารสถานที่
7.งานสารสนเทศ 15.งานยานพาหนะ
8.งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 16.งานภูมิทัศน์