ข่าวประชาสัมพันธ์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรฯ โครงการ การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ | 29 ครั้ง เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรฯ โครงการ การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างเหมาบริการพนักงานภูมิทัศน์ | 23 ครั้ง เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ อาคารเรียนและปฏิบัติการวิศวกรรมโยธา (อาคาร ๑๓) พร้อมครุภัณฑ์ ต.บางกระสอ อ.นนทบุรี จ.นนทบุรี | 39 ครั้ง เมื่อ 4 สัปดาห์ที่แล้ว
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โครงการ ชุดครุภัณฑ์ผลิตอาหารสัตว์ปลอดภัย ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา | 46 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรฯ ก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬาและอาคารอัฒจันทร์ สนามกีฬาศูนย์สุพรรณบุรี ต.ย่านยาว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี | 175 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรฯ โครงการจัดซื้อชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการควบคุมทางไกลห้องเรียนออนไลน์หุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคู่แฝดดิจิทัล | 91 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรฯ โครงการจัดซื้อชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการควบคุมแขนกลในงานอุตสาหกรรมโลหะสำหรับการผลิตอัตโนมัติ | 111 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรฯ จ้างเหมาทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๖ | 39 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
ตารางแสดงวงเงิน โครงการ ปรับปรุงสนามกีฬาและอาคารอัฒจันทร์สนามกีฬาศูนย์สุพรรณบุรี ต.ย่านยาว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี | 48 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
ประกาศมทรส ศูนย์สุพรรณบุรี เรื่องราคากลางชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและโครงข่าย ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 29 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรฯ โครงการจัดซื้อชุดฝึกปฏิบัติการระบบอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการทดสอบมาตรฐานงานแมคคาทรอนิกส์ | 32 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการวิศวกรรมโยธา (อาคาร 13) พร้อมครุภัณฑ์ ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี จำนวน 1 งาน | 61 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ตารางแสดงวงเงิน โครงการ จัดซื้อฐานข้อมูล Scopus | 49 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ประกาศราคากลาง ชุดครุภัณฑ์ฝึกปฏิบัติและทดสอบระบบขับเคลื่อนมอเตอร์ยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle Motor Drive Practice) ต.สวนใหญ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี จำนวน 1 ชุด | 84 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ตารางแสดงวงเงิน ค่าจ้างก่อสร้างปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์ ต.ย่านยาว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี จำนวน 1 งาน | 56 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ตารางแสดงวงเงินโครงการชุดทดสอบคุณสมบัตรทงด้านวัสดุศาสตร์ ต.ย่านยาว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี | 69 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรฯ โครงการชุดฝึกปฏิบัติการระบบอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการทดสอบมาตรฐานงานแมคคาทรอนิกส์ ต.สวนใหญ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี | 82 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรฯ โครงการซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะดิจิทัลมีเดียอัจฉริยะ เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัล | 43 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
ราคากลางชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการควบคุมแขนกลในงานอุตสาหกรรมโลหะสำหรับการผลิตอัตโนมัติ ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 1 ชุด | 75 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
ตารางแสดงวงเงินโครงการชุดครุภัณฑ์สนับสนุนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ต.ย่านยาว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี | 21 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรฯ โครงการ ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการควบคุมทางไกลห้องเรียนออนไลน์หุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคู่แฝดดิจิทัล ต.ย่านยาว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี | 85 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรฯ โครงการจัดซื้อชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและโครงข่าย | 20 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
ตารางแสดงวงเงิน โครงการ ชุดครุภัณฑ์วิเคราะห์งานด้านการขึ้นรูปโลหาแผ่นและโลหะก้อน ต.สวนใหญ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี | 21 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรฯ โครงการปรับปรุงปรับปรุงสนามกีฬาและอาคารอัฒจันทร์ สนามกีฬาศูนย์สุพรรณบุรี ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 24 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ ชุดทดลองห้องปฏิบัติการระบบควบคุมขั้นพื้นฐาน ต.สวนใหญ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี | 29 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
ตารางแสดงวงเงินโครงการชุดครุภัณฑ์วิเคราะห์ปริมาณคาร์บอน - ไนโตรเจนแบบอัตโนมัติ ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา | 57 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
ตารางแสดงวงเงิน ค่าลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม Google Workspace for Education Plus | 62 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
ตารางแสดงวงเงิน ค่าเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง | 79 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศรีพิทยาคาร อาคาร23 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา | 85 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
ประกาศมทร.สุวรรณภูมิ เรื่องราคากลางงานประกวดราคาซื้อชุดฝึกประยุกต์ในระบบวิศวกรรมควบคุมอัตโนมัติเพื่ออุตสาหกรรม 4.0 ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 33 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรฯ โครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการเรียนรู้ภาษานานาชาติ | 109 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
ตารางแสดงวงเงิน โครงการ ชุดทดสอบคุณสมบัติทางด้านวัสดุศาสตร์ ต.ย่านยาว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี จำนวน 1 ชุด | 47 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
ประกาศราคากลางชุดครุภัณฑ์เครื่องตัดด้วยเส้นลวดนำกระแสไฟฟ้าควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา | 26 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
ประกาศราคากลางชุดครุภัณฑ์เครื่องตัดโลหะด้วยลำแสงเลเซอร์ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา | 22 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
ประกาศราคากลางประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์นวัตกรรมการแปรรูปเพิ่มมูลค่าสัตว์น้ำครบวงจร ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 1 ชุด | 61 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
ประกาศมทร.สุวรรณภูมิ เรื่องร่างเอกสารประกวดราคา(TOR)ซื้อชุดครุภัณฑ์นวัตกรรมการแปรรูปเพิ่มมูลค่าสัตว์น้ำครบวงจร ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 69 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
ตารางแสดงวงเงิน โครงการ ชุดประลองพื้นฐานการถ่ายเทความร้อนสำหรับระบบราง ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา จำนวน 1 ชุด | 23 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
ตารางแสดงวงเงินงประมาณ โครงการ ชุดประลองพื้นฐานกลศาสตร์ของไหลสำหรับระบบราง ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา จำนวน 1 ชุด | 47 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
ตารางแสดงวงเงิน โครงการ ชุดประลองกำลังของของไหลอุตสาหกรรมและระบบราง ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา จำนวน 1 ชุด | 63 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรฯ โครงการจัดซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 1 ชุด | 93 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรฯ โครงการจัดซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเชิงธุรกิจ ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 1 ชุด | 28 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรฯ โครงการจัดซื้อชุดครุภัณฑ์นวัตกรรมการแปรรูปผักผลไม้ ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 1 ชุด | 30 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรฯ โครงการจัดซื้อชุดครุภัณฑ์วิเคราะห์ปริมาณคาร์บอน-ไนโตรเจนแบบอัตโนมัติ ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 1 ชุด | 58 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรฯ โครงการจัดซื้อชุดครุภัณฑ์ผลิตอาหารสัตว์ปลอดภัย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 1 ชุด | 74 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ ชุดครุภัณฑ์เครื่องกัดโลหะแบบ Bed type เพื่อกัดชิ้นส่วนแม่พิมพ์ ต.สวนใหญ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี | 24 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
ตารางแสดงวงเงินชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการการสกัดและการตรวจสอบปริมาณสารออกฤทธิ์จากพืชสมุนไพร ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | 89 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
ตารางแสดงวงเงิน โครงการ จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์ firewall ต่ออายุสิทธิ์ anti virus treat preventation | 24 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ตารางแสดงวงเงิน โครงการ ลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรมชุดไมโครซอฟท์ | 47 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประกาศมทร.สุวรรณภูมิศูนย์นนทบุรี ราคากลาง ประกวดราคาจ้างค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยจำนวน 17 คน | 84 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรฯ โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตขั้นสูง | 49 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว