ข่าวประชาสัมพันธ์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรฯ ค่าจ้างเหมาจัดทำระบบฐานข้อมูล (Big Data) และสารสนเทศฯ | 4 ครั้ง เมื่อ 3 วันที่แล้ว
ประกาศราคากลางประกวดราคาจ้าง โครงการปรับปรุงอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีการอาหาร (อาคาร 17) เพื่อการผลิตเชิงพานิชย์พร้อมครุภัณฑ์ ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 งาน | 19 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ประกาศราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่ห้องปฏิบัติการพัฒนาทักษะบัณฑิตผู้ประกอบการรายใหม่ อาคารบูรณมงคล ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา จำนวน 1 งาน | 16 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรฯ ค่าจ้างเหมาบริการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ | 24 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
โครงการปรับปรุงอาคารเรียนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีห้องปฏิบัติการ วิทยาศาสตร์ (อาคาร 12) พร้อมครุภัณฑ์ ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี จำนวน 1 งาน | 48 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ตารางแสดงวงเงิน ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการท่องเที่ยวและบริการเชิงนวัตกรรม ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี | 40 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรฯ ซื้อชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการวิเคราะห์ การจำลอง และการออกแบบทางวิศวกรรม สำหรับงานด้านเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง | 35 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรฯ ชุดครุภัณฑ์พัฒนาเครือข่ายสื่อสารข้อมูลด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล | 27 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ตารางแสดงวงเงิน โครงการเครื่องกัดโลหะด้วยกระแสไฟฟ้าควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ | 30 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรฯ โครงการ ชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนนวัตกรมสร้างสรรค์ (Classroom For Innovation Creativity) ต.ย่านยาว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) | 40 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรฯ โครงการ ชุดครุภัณฑ์ระบบบริหารทรัพยากรองค์กรยุคดิจิทัล ต.ย่านยาว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) | 30 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรฯ โครงการ ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการท่องเที่ยวและบริการ ต.ย่านยาว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) | 25 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรฯ โครงการชุดทดสอบแอสฟัสติกคอนกรีตด้วยวิธีมาร์แชล | 41 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรฯ โครงการชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการวิเคราะห์ การจำลอง และการออกแบบทางวิศวกรรม สำหรับงานด้านเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง | 69 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรฯ โครงการชุดทดสอบกำลังรับน้ำหนักโครงสร้างงานคอนกรีตเทคโนโลยี | 57 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรฯ โครงการชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการออกแบบทางวิศวกรรมแบบสามมิติและเทคโนโลยีช่วยในอุตสาหกรรมสมัยใหม่ | 45 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรฯ โครงการชุดครุภัณฑ์ฝึกปฏิบัติการตรวจสอบวัสดุโดยไม่ทำลาย | 26 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรฯ โครงการชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการงานขึ้นรูปงานโลหะแผ่น | 48 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรฯ ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ | 65 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรฯ ค่าลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม Adobe | 320 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรฯ ค่าลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม Google Workspace for Education Plus | 159 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง ราคากลางประกวดราคาค่าเช่าใช้บริการ firewall ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 48 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี เรื่อง ราคากลางประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 42 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี เรื่องราคากลางประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานภูมิทัศน์ ครั้งที่ 2 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 80 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรฯ โครงการ ค่าเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง | 62 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรฯ โครงการ ลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรมชุดไมโครซอฟท์ | 100 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรฯ โครงการ การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ | 77 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรฯ โครงการ การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างเหมาบริการพนักงานภูมิทัศน์ | 124 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ อาคารเรียนและปฏิบัติการวิศวกรรมโยธา (อาคาร ๑๓) พร้อมครุภัณฑ์ ต.บางกระสอ อ.นนทบุรี จ.นนทบุรี | 76 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โครงการ ชุดครุภัณฑ์ผลิตอาหารสัตว์ปลอดภัย ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา | 117 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรฯ ก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬาและอาคารอัฒจันทร์ สนามกีฬาศูนย์สุพรรณบุรี ต.ย่านยาว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี | 442 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรฯ โครงการจัดซื้อชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการควบคุมทางไกลห้องเรียนออนไลน์หุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคู่แฝดดิจิทัล | 130 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรฯ โครงการจัดซื้อชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการควบคุมแขนกลในงานอุตสาหกรรมโลหะสำหรับการผลิตอัตโนมัติ | 159 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรฯ จ้างเหมาทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๖ | 83 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ตารางแสดงวงเงิน โครงการ ปรับปรุงสนามกีฬาและอาคารอัฒจันทร์สนามกีฬาศูนย์สุพรรณบุรี ต.ย่านยาว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี | 83 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประกาศมทรส ศูนย์สุพรรณบุรี เรื่องราคากลางชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและโครงข่าย ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 61 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรฯ โครงการจัดซื้อชุดฝึกปฏิบัติการระบบอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการทดสอบมาตรฐานงานแมคคาทรอนิกส์ | 107 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการวิศวกรรมโยธา (อาคาร 13) พร้อมครุภัณฑ์ ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี จำนวน 1 งาน | 157 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ตารางแสดงวงเงิน โครงการ จัดซื้อฐานข้อมูล Scopus | 133 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประกาศราคากลาง ชุดครุภัณฑ์ฝึกปฏิบัติและทดสอบระบบขับเคลื่อนมอเตอร์ยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle Motor Drive Practice) ต.สวนใหญ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี จำนวน 1 ชุด | 183 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ตารางแสดงวงเงิน ค่าจ้างก่อสร้างปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์ ต.ย่านยาว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี จำนวน 1 งาน | 117 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ตารางแสดงวงเงินโครงการชุดทดสอบคุณสมบัตรทงด้านวัสดุศาสตร์ ต.ย่านยาว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี | 154 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรฯ โครงการชุดฝึกปฏิบัติการระบบอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการทดสอบมาตรฐานงานแมคคาทรอนิกส์ ต.สวนใหญ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี | 172 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรฯ โครงการซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะดิจิทัลมีเดียอัจฉริยะ เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัล | 128 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ราคากลางชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการควบคุมแขนกลในงานอุตสาหกรรมโลหะสำหรับการผลิตอัตโนมัติ ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 1 ชุด | 154 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ตารางแสดงวงเงินโครงการชุดครุภัณฑ์สนับสนุนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ต.ย่านยาว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี | 63 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรฯ โครงการ ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการควบคุมทางไกลห้องเรียนออนไลน์หุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคู่แฝดดิจิทัล ต.ย่านยาว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี | 193 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรฯ โครงการจัดซื้อชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและโครงข่าย | 101 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ตารางแสดงวงเงิน โครงการ ชุดครุภัณฑ์วิเคราะห์งานด้านการขึ้นรูปโลหาแผ่นและโลหะก้อน ต.สวนใหญ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี | 86 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว