ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ มทร.ส. เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (อาคาร ๑๒) พร้อมครุภัณฑ์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 32 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ประกาศ มทร.ส. เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ระบบรักษาความปลอดภัยเชิงบูรณาการ ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 39 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ประกาศ มทร.ส. เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีการอาหาร (อาคาร ๑๗) เพื่อการผลิตเชิงพาณิชย์ พร้อมครุภัณฑ์ ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 27 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่ห้องปฏิบัติการพัฒนาทักษะบัณฑิตผู้ประกอบการรายใหม่ อาคารบูรณมงคล ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน ๑ งาน ด้วย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 40 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ประกาศ มทร.ส. เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 25 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการท่องเที่ยวและบริการเชิงนวัตกรรม ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 35 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ประกาศมทร.ส ศูนย์สุพรรณบุรี ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ฝึกปฏิบัติการตรวจสอบวัสดุโดยไม่ทำลาย ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๑ ชุด ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddling) | 51 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ประกาศ มทร.ส. ศูนย์สุพรรณบุรี เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกาดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ฝึกปฏิบัติการตรวจสอบวัสดุโด่ยไม่ทำลาย ต.ย่านยาว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 40 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ประกาศ มทร.ส. เรื่อง ประกวดราคราซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ชุดกิจกรรมนักศึกษา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 35 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ประกาศ มทร.ส. เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์พัฒนาเครือข่ายสื่อสารข้อมูลด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 78 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ประกาศ มทร.ส. ศูนย์สุพรรณบุรี เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ฝึกปฏิบัติการตรวจสอบวัสดุโดยไม่ทำลาย ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) | 45 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ประกาศ มทร.ส. ศูนย์สุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการวิเคราะห์ การจำลอง และการออกแบบทางวิศวกรรม สำหรับงานด้านเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 30 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
รายละเอียดและความจำเป็นของครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการเรียนรู้ระบบเครื่องจักรซีเอ็นซีและเขียนโปรแกรมเพื่อการผลิตชิ้นส่วนอย่างแม่นยำ ต.สวนใหญ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี  | 77 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ประกาศ มทร.ส. ศูนย์นนทบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการเรียนรู้ระบบเครื่องจักรซีเอ็นซีและเขียนโปรแกรมเพื่อการผลิตชิ้นส่วนอย่างแม่นยำ ต.สวนใหญ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 42 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ขายทอดตลาด | 124 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ประกาศฯ ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการงานขึ้นรูปงานโลหะแผ่น ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 1 ชุด ครั้งที่ 2 | 24 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรฯ โครงการ ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการงานขึ้นรูปงานโลหะแผ่น ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 1 ชุด ครั้งที่ 2 | 24 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ประกาศ มทร.ส. ศูนย์นนทบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดฝึกการจัดการระบบอุตสาหกรรมอัจฉริยะเพื่องานนวัตกรรมเมคคาทรอนิกส์ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลทวิน (Digital Twin) ต.สวนใหญ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 25 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ประกาศ มทร.ส. ศูนย์สุพรรณบุรี เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ฝึกปฏิบัติการตรวจสอบวัสดุโดยไม่ทำลาย ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 42 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ประกาศ มทร.ส. ศูนย์นนทบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสุขภาพเพื่อผู้สูงวัย ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 33 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องกัดโลหะด้วยกระแสไฟฟ้าควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด (e-bidding) | 28 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง ศูนย์สุพรรณบุรี เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการวิเคราะห์ การจำลอง และการออกแบบทางวิศวกรรมสำหรับงานเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง จำนวน 1 ชุด (e-bidding) | 29 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งการ (ชุดกิจกรรมนักศึกษา) (e-bidding) | 30 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ประกาศมทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ระบบบริหารทรัพยากรองค์กรยุคดิจิทัล จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 33 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพแบบ AI ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี จำนวน 1 ชุด (e-bidding) | 27 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทดลองระบบไฟฟ้ากำลังเชื่อมต่อสมาร์ท-กริด ต.สวนใหญ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี จำนวน 1 ชุด (e-bidding) | 29 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรค์ โครงการ ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการพลังงานเพื่อการเกษตร ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) | 25 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ประกาศ มทร.ส. เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการพลังงานเพื่อการเกษตร ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 32 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ประกาศ มทร.ส. ศูนย์สุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนนวัตกรมสร้างสรรค์ (Classroom for Innovation Creativity) ต.ย่านยาว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) | 24 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ประกาศ มทร.ส. ศูนย์สุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการท่องเที่ยวและบริการ ต.ย่านยาว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 25 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทดลองระบบไฟฟ้ากำลังเชื่อมต่อระบบสมาร์ท-กริด ต.สวนใหญ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี จำนวน 1 ชุด (e-bidding) | 26 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง การเสนอราคาผู้ให้บริการประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 ด้วยวิธีคัดเลือก | 29 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ประกาศมทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรีประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ฝึกปฏิบัติการตรวจสอบวัสดุโดยไม่ทำลาย ต.ย่านยาว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 66 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ประกาศมทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ประกวดราคาซื้อหุ่นจำลองแบบเต็มตัว ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 34 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ประกาศมทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการออกแบบทางวิศวกรรมแบบสามมิติและเทคโนโลยีช่วยการผลิตในอุตสาหกรรมสมัยใหม่ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 67 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ประกาศมทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการวิเคราะห์ การจำลอง และการออกแบบทางวิศวกรรมสำหรับงานด้านเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 243 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ประกาศมทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการงานขึ้นรูปงานโลหะแผ่น จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 43 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ประกาศมทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี ประกวดราคาซื้อชุดทดสอบแอสฟัสติกคอนกรีตด้วยวิธีมาร์แชล จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 158 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ประกาศมทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องบรรยายรวมพิพัฒน์ปัญญา จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 159 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ประกาศมทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี ประกวดราคาซื้อชุดทดสอบกำลังรับน้ำหนักโครงสร้างงานคอนกรีตเทคโนโลยี จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 85 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ | 79 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ประกาศสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ | 89 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
ประกาศคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่องประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ | 128 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
ประกาศสำนักงานอธิการบดี มทร.สุวรรณภูมิ เรื่องประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ | 89 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่องประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ | 80 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
ประกาศฯ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 44 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ประกาศคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ | 95 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่องประกวดราคาซื้อค่าลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม Adobe ด้วยวิิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 64 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว