ข่าวประชาสัมพันธ์

คำสั่ง มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของมหาวิทยาลัยโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ | 95 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
คำสั่ง มทร.ส. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี | 134 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
คำสั่ง มทร.ส. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการดำเนินการการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน งบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายพนักงานมหาวิทยาลัย | 154 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว