ข่าวประชาสัมพันธ์

คำสั่ง มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของมหาวิทยาลัยโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ | 219 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
คำสั่ง มทร.ส. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี | 247 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
คำสั่ง มทร.ส. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการดำเนินการการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน งบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายพนักงานมหาวิทยาลัย | 309 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว