ข่าวประชาสัมพันธ์

2.6 มีการเปิดเผยข้อมูลด้านธรรมาภิบาล | 28 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
2.5 มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับนายกสภา กรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาและผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา | 29 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
2.4 มีการจัดทำรายงานทางการเงิน | 28 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
2.3 รายงานประจำปี | 34 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
2.2 ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง | 27 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
2.1 ข้อมูลสารสนเทศ ข่าวประชาสัมพันธ์ | 33 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว