ข่าวประชาสัมพันธ์

1.18 ข้อมูลงานวิจัยและนวัตกรรม | 37 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
1.17 ข้อมูลผลงานวิชาการ | 29 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
1.16 ข้อมูลการจัดการศึกษา | 31 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
1.15 ข้อมูลการให้บริการทางวิซาการ | 29 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
1.14 ข้อมูลหลักสูตรที่สภาสถาบันอนุมัติ | 32 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
1.13 ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษา | 32 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
1.12 รายงานผลการบริหารและพัฒนางานบุคลากรประจำปี | 27 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
1.11 หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล | 32 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
1.10 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคล | 30 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
1.9 นโยบายการบริหารงานบุคคล | 29 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
1.8 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี | 32 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
1.7 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี | 30 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
1.6 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ | 34 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
1.5 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน | 65 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
1.4 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี | 32 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
1.3 แผนการดำเนินงานประจำปี | 37 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
1.2 ข้อมูลพื้นฐานของสถาบันอุดมศึกษา | 35 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
1.1 มีการเปิดเผยข้อมูลพื้นฐานของสถาบันอุดมศึกษา | 48 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว