ทีมเลขานุการสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สุวรรณภูมิ
ผศ. ดร. ศิริกุล คล่องคำนวณการ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผศ.ชาญณรงค์ ศรีทรงเมือง
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ดร.อนุรักษ์ เมฆพะโยม
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
 
นางกันยารัตน์   กัลยานันฑปรีชา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
นางนิศานาถ  ศรีสังวร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

 
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
 
จัดทำโดย สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
ข้อมูลโดย งานสภา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ