ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมหาแนวทางในการยกระดับคุณภาพชีวิตด้านเกษตรอาหาร | 18 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการ 5 ส + 3 ประจำปีงบประมาณ 2566 | 19 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
อบรมปฏิบัติการสำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) | 20 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
มทร.สุวรรณภูมิ เสริมทัรู้เท่าทันสื่อ ความปลอดภัยบนโลกออนไลน์ | 20 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม ๕ ส + ๓ กองกลาง | 19 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
กีฬาเกษตรอยุธยาเกมส์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ | 21 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
มทร.สุวรรณภูมิ จัดดนตรีในสวน : H.M.Song อว.บรรเลงเพลงของพ่อ | 20 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ | 19 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ในหลวง ร.๙ | 20 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ | 20 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
ประชุมติดตามผลการดำเนินงานภายใต้โปรแกรม ๑๖ แผนงานวิจัย | 18 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
สวพ เข้าร่วมประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ครั้งที่ 4 | 18 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
อบรมโครงการมาตรฐานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สำหรับนักวิจัย ผ่านโปรแกรม Google Meet | 19 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ | 17 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
โครงการรู้ใช้เข้าใจรถยนต์ไฟฟ้า | 20 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ | 23 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
นักข่าวสายฟ้าน้อย รุ่นที่ 19 | 21 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
มอบวุฒิบัตร ผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการรถยนต์ไฟฟ้า รถยนต์ไฮบริด รุ่นที่ 7 | 21 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
การประชุมการบริหารงานภายใน มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ครั้งที่ 6/2565 | 22 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
การอบรมเชิงปฏิบัติการรถยนต์ไฟฟ้า และรถยนต์ไฮบริด รุ่นที่ 7 | 25 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
อบรมการจัดทำวารสารวิชาการและระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ Thai Journals Online | 27 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
โครงการสืบสานพระราชปณิธาน ครั้งที่ ๓ | 25 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
กำหนดการ ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2565 | 24 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
หนังสือปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2565 | 20 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดี/ผู้อำนวยการ | 24 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ศูนย์นนทบุรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รับมอบรถยนต์ไฟฟ้า จากการไฟฟ้านครหลวง | 24 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
โครงการเสวนาให้ความรู้ การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ช่วงบ่าย) (ก.พ.ว. พบปะผู้บริหารและคณาจารย์ มทร.สุวรรณภูมิ) | 22 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
โครงการเสวนาให้ความรู้ การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ช่วงเช้า) (ก.พ.ว. พบปะผู้บริหารและคณาจารย์ มทร.สุวรรณภูมิ) | 21 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
วิศวะประชาสัมพันธ์กิจกรรมแนะแนวการศึกษา | 24 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
มุ่งสร้างพัฒนาหลักสูตรเพื่อการศึกษา | 22 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
ประชุมกฎหมาย | 24 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
มุ่งสร้างพัฒนาหลักสูตรเพื่อการศึกษา | 21 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
ศูนย์สุพรรณรับมอบนโยบาย | 24 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
มทร.สุวรรณภูมิ เลือกตั้งประธาน กรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 2566 | 25 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
ทบทวน JOB | 20 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
แนะแนวการศึกษาสัญจร | 27 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
สวพ มทร.สุวรรณภูมิ จัดโครงการอบรมความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา กิจกรรมที่ 2 ความรู้ความเข้าใจการนำทรัพย์สินทางปัญญาด้านนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ | 20 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
สวพ มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมประชุมหารือประเด็นแนวทางการพัฒนามาตรฐานอาหารฮาลาล | 24 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ เข้าร่วมกิจกรรมฟื้นคืนเมืองโบราณทราวดีอู่ทอง | 25 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
อบรมทรัพย์สินทางปัญญาระดับต้น | 22 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
ลอยกระทง 2565 | 22 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
มอบนโยบายด้านสวัสดิการ ศูนย์นนทบุรี | 24 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ สร้างความร่วมมือด้านการศึกษา | 24 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
อธิการบดีพบบุคลากร | 23 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
โครงการส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ | 24 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ | 26 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
พัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนด้วยนวัตกรรมการเรียนรู้ | 24 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
วันชนะศึกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช | 22 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
สวพ.ส่งเสริมชุมชนฟื้นคือเมืองโบราณ | 22 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
ประชุมจัดสรรที่พักศูนย์นนทบุรี | 25 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว