ข่าวประชาสัมพันธ์

ทำบุญคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์นนทบุรี เนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๖ | 21 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
คำสั่ง มทร.ส. เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของมหาวิทยาลัยโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ | 21 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ประกาศ มทร.ส. เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อมหาวิทยาลัย พ.ศ.2566 | 19 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานให้กับนักศึกษาสหกิจ | 27 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ หารือแนวทางการพัฒนาตลาดราชมงคล | 23 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายพระกุศล | 26 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ เพิ่มทักษะองค์ความรู้ให้กับบุคลากร | 23 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ร่วมพิธีเปิดงาน "วันดินโลก" ประจำปี ๒๕๖๕ | 21 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
อบรมหลักสูตรเสริมสร้างความรู้ ทักษะการใช้สารเคมีทางการเกษตรและการประยุกต์ใช้ร่วมกับอากาศยานไร้คนขับทางการเกษตร | 34 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง ถ่ายทอดความรู้ด้านการปลูกพืชร่วมกับการเลี้ยงปลาแบบอควาโปนิกส์ | 25 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดโครงการ RUS Social Engagement Show & Share 2023 | 25 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
วิศวกรรมการผลิต ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดกิจกรรมทำบุญและบายศรีสู่ขวัญ | 28 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
นำเสนอหลักสูตร Premium course สาขาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์ | 23 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
กิจกรรมซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างอุดมการณ์ในกลุ่มเยาวชนระดับอุดมศึกษา | 23 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
โครงการบัณทิตไทยจบไปไม่โกงสู่การเป็นวิศวกรและสถาปนิกมืออาชีพ | 23 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 32 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
ประชุมสรุปผลงานวิ่ง “วาสุกรี มินิมาราธอน 2022” | 21 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ (CEO) ครั้งที่ 11/2565 | 29 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติพัฒนาศักยภาพด้านบัญชีสู่มาตรฐานสากล ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร | 26 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
ประชุมเพื่อหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาระบบจัดการเอกสารราชการออนไลน์ BA&IT e-Document | 20 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
คณะบริหารธุรกิจฯ ให้การต้อนรับ ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ | 20 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิจัดปฐมนิเทศพนักงานบรรจุใหม่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ | 18 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ระดมความคิดพัฒนาหลักสูตรเพื่อการศึกษา | 21 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
โครงการบัณทิตไทยจบไปไม่โกงสู่การเป็นวิศวกรและสถาปนิกมืออาชีพ | 21 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
ศึกษาดูงานรูปแบบการเรียนการสอน | 17 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
แนะแนวการศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2566 และ ประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต | 19 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
แนะแนวการศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2566 และประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต | 18 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับ บริษัท แฮงเกอร์แมน ฟินนิชชิ่ง ซีสเท็มส์ จำกัด | 23 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
ฝึกอบรมหลักสูตร CNC TURNING (หลักสูตรระยะสั้นบริการวิชาการแบบมีรายได้) ให้กับบุคลากร จากบริษัท C.C.S.ADVANCE TECH CO., LTD. | 19 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
มทร.สุวรรณภูมิ ได้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก | 21 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น จำนวน 5 คน | 18 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
แนะแนวการศึกษาต่อ พร้อมรับสมัครนักศึกษาใหม่ โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา | 19 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
สร้างการรับรู้การดำเนินงานมหาวิทยาลัยคุณธรรมให้กับนักศึกษา | 19 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์ | 29 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมงานวันคนพิการสากล ประจำปี ๒๕๖๕ | 20 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยคุณธรรม | 21 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมประชุมแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะ Ayutthaya Smart City | 19 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาเตรียมความพร้อมก้าวแรกแห่งความสำเร็จ | 20 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ เตรียมความพร้อมจัดฝึกอบรมฐานทรัพยากรท้องถิ่น หลักสูตร ๙ ใบ | 31 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
นักศึกษาคว้ารางวัลทักษะทางวิชาการและวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม ครั้งที่ ๙ | 22 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ เตรียมความพร้อมจัดฝึกอบรมฐานทรัพยากรท้องถิ่นหลักสูตร ๙ ใบ | 17 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2565 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี | 19 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
คณะบริหารธุรกิจฯ ร่วมพิธีเปิดงาน SKILL EXPO THAILAND 2022 | 19 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิจัดประชุมผู้บริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ๙ ราชมงคล | 20 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิจัดสัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๖ | 20 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
คณะบริหารธุรกิจฯ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)กับ นายกเทศมนตรีเมืองบางคูวัด | 20 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายในคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ "บริหารธุรกิจฯ เกมส์ ครั้งที่ ๑๔" | 17 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
โครงการมหกรรมวิชาการนวัตกรบริหารธุรกิจยุคดิจิทับ BA&IT EXPO | 19 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
แนะแนวการศึกษาต่อ พร้อมรับสมัครนักศึกษาใหม่ โรงเรียนบางบาล | 19 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว