ข่าวประชาสัมพันธ์

HOME ROOM 2565 | 44 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร | 45 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ช่อง ๗ ถ่ายทำสกู๊ปพิเศษเกี่ยวกับรถ EV | 49 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ต้อนรับคณะกรรมการโครงการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี | 44 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ร่วมจัดนิทรรศการเปิดโลกกว้างทางการศึกษา M.W.Shool อนาคตที่ออกแบบได้ | 43 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
เปิดโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม | 50 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
การแข่งขันกีฬาสามัคคี Major ครั้งที่ ๒ | 40 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ลงนามความร่วมมือ ทอ. | 50 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ร่วมขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน | 47 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
U2T for BCG พาซ่า บริหารฯ พาเพลิน | 50 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
MOU ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 49 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม ตำบลบ้านเลน | 42 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
งานเกษียญอายุราชการ ประจำปี 2565 | 48 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
อบรมซ่อมรถยนต์ไฟฟ้า รุ่นที่ 3 | 47 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
นักลงทุนมือใหม่ | 46 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
วันพระราชทานนามราชมงคล | 45 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการตลาดราชมงคล | 50 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
Cobot contest Thailand 2022-รอบ2 | 49 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
พร้อมสนับสนุนส่งเสริมชุมชนให้มีรายได้ | 47 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
เตรียมความพร้อมก่อนลงสู่สนามจริง Cobot | 47 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
การเป็นผู้ประกอบการ ภาคอุตสาหกรรม | 48 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สภามหาวิทยาลัยแสดงความยินดีกับผู้ทรงคุณวุฒิ | 43 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ทำบุญวันพุธสาขาวิชาการจัดการ | 48 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
มอบวุฒิบัตรอบรมซ่อมรถยนต์ไฟฟ้า รุ่นที่ 3 | 50 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สัมมนาเครือข่าย 9 ราชมงคล | 46 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
มอบวุฒิบัตรอบรมซ่อมรถยนต์ไฟฟ้า รุ่นที่ 6 | 48 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
อบรมซ่อมรถยนต์ไฟฟ้า รุ่นที่ 3 | 45 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
รับมอบทุนการศึกษาผู้มีความประพฤติ | 42 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
พัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม | 41 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานแนะแนวการศึกษาสัญจร ศูนย์นนทบุรี | 49 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
กิจกรรมแลกเปลี่ยน การเป็นผู้ประกอบการ ภาคอุตสาหกรรม | 48 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
การอบรมเชิงปฏิบัติการการซ่อมบำรุงรถยนต์ไฟฟ้า รถยนต์ไฮบริด รุ่นที่ 6 | 52 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
Cobot contest Thailand 2022 | 47 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ร่วมจัดทำผลสำรวจคอรับชัน | 43 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ทำบุญวันพุธ | 42 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
อบรมซ่อมรถยนต์ไฟฟ้า | 47 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง กำหนดการ หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการเลือกกรรมการสรรหาคณบดี | 44 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง กำหนดการ หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการเลือกกรรมการสรรหาผู้อำนวยการ | 201 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน | 40 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประชุมจัดหารายได้ | 46 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
แนะแนวการศึกษาต่อนนทบุรีวิทยาลัย | 52 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่เดือนสิงหาคม 2565 | 45 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
จดหมายข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิเดือนสิงหาคม 2565 | 44 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
U2T PLAZA บริหารฯ พาเพลิน | 42 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
U2T PLAZA บริหารฯ พาเพลิน | 41 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
MOU BSA | 46 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
บท.รว่มโครงการการพัฒนาองค์กรคุณธรรม | 46 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ร่วมจัดนิทรรศการแนะแนว | 38 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี | 114 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช | 71 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว