ข่าวประชาสัมพันธ์

ราชมงคลสุวรรณภูมิจัดสัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๖ | 45 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
คณะบริหารธุรกิจฯ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)กับ นายกเทศมนตรีเมืองบางคูวัด | 48 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายในคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ "บริหารธุรกิจฯ เกมส์ ครั้งที่ ๑๔" | 44 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการมหกรรมวิชาการนวัตกรบริหารธุรกิจยุคดิจิทับ BA&IT EXPO | 45 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
แนะแนวการศึกษาต่อ พร้อมรับสมัครนักศึกษาใหม่ โรงเรียนบางบาล | 43 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ร่วมหาแนวทางในการยกระดับคุณภาพชีวิตด้านเกษตรอาหาร | 43 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการ 5 ส + 3 ประจำปีงบประมาณ 2566 | 42 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
อบรมปฏิบัติการสำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) | 44 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
มทร.สุวรรณภูมิ เสริมทัรู้เท่าทันสื่อ ความปลอดภัยบนโลกออนไลน์ | 45 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม ๕ ส + ๓ กองกลาง | 43 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
กีฬาเกษตรอยุธยาเกมส์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ | 47 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
มทร.สุวรรณภูมิ จัดดนตรีในสวน : H.M.Song อว.บรรเลงเพลงของพ่อ | 47 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ | 44 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ในหลวง ร.๙ | 45 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ | 46 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประชุมติดตามผลการดำเนินงานภายใต้โปรแกรม ๑๖ แผนงานวิจัย | 45 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สวพ เข้าร่วมประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ครั้งที่ 4 | 45 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
อบรมโครงการมาตรฐานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สำหรับนักวิจัย ผ่านโปรแกรม Google Meet | 49 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ | 46 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการรู้ใช้เข้าใจรถยนต์ไฟฟ้า | 45 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ | 49 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
นักข่าวสายฟ้าน้อย รุ่นที่ 19 | 47 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
มอบวุฒิบัตร ผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการรถยนต์ไฟฟ้า รถยนต์ไฮบริด รุ่นที่ 7 | 45 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
การประชุมการบริหารงานภายใน มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ครั้งที่ 6/2565 | 45 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
การอบรมเชิงปฏิบัติการรถยนต์ไฟฟ้า และรถยนต์ไฮบริด รุ่นที่ 7 | 48 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
อบรมการจัดทำวารสารวิชาการและระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ Thai Journals Online | 53 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการสืบสานพระราชปณิธาน ครั้งที่ ๓ | 54 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
กำหนดการ ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2565 | 45 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
หนังสือปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2565 | 49 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดี/ผู้อำนวยการ | 52 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ศูนย์นนทบุรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รับมอบรถยนต์ไฟฟ้า จากการไฟฟ้านครหลวง | 48 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการเสวนาให้ความรู้ การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ช่วงบ่าย) (ก.พ.ว. พบปะผู้บริหารและคณาจารย์ มทร.สุวรรณภูมิ) | 45 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการเสวนาให้ความรู้ การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ช่วงเช้า) (ก.พ.ว. พบปะผู้บริหารและคณาจารย์ มทร.สุวรรณภูมิ) | 49 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
วิศวะประชาสัมพันธ์กิจกรรมแนะแนวการศึกษา | 52 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
มุ่งสร้างพัฒนาหลักสูตรเพื่อการศึกษา | 53 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประชุมกฎหมาย | 51 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
มุ่งสร้างพัฒนาหลักสูตรเพื่อการศึกษา | 48 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ศูนย์สุพรรณรับมอบนโยบาย | 53 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
มทร.สุวรรณภูมิ เลือกตั้งประธาน กรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 2566 | 52 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ทบทวน JOB | 48 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
แนะแนวการศึกษาสัญจร | 53 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สวพ มทร.สุวรรณภูมิ จัดโครงการอบรมความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา กิจกรรมที่ 2 ความรู้ความเข้าใจการนำทรัพย์สินทางปัญญาด้านนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ | 43 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สวพ มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมประชุมหารือประเด็นแนวทางการพัฒนามาตรฐานอาหารฮาลาล | 58 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ เข้าร่วมกิจกรรมฟื้นคืนเมืองโบราณทราวดีอู่ทอง | 54 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
อบรมทรัพย์สินทางปัญญาระดับต้น | 55 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ลอยกระทง 2565 | 57 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
มอบนโยบายด้านสวัสดิการ ศูนย์นนทบุรี | 55 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ สร้างความร่วมมือด้านการศึกษา | 50 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
อธิการบดีพบบุคลากร | 55 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ | 53 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว