ข่าวประชาสัมพันธ์

ราชมงคลสุวรรณภูมิ นิเทศติดตามการดำเนินงานการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยคุณธรรม | 22 ครั้ง เมื่อ 14 ชั่วโมงที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ อบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง 9 ราชมงคล (รมส.) รุ่นที่ 3 รองรับการเปลี่ยนแปลงดิจิทัลในการจัดการองค์กร | 35 ครั้ง เมื่อ 17 ชั่วโมงที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดอบรมผู้บริหารระดับสูง 9 ราชมงคล (รมส.) รุ่นที่ 3 เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือและภาวะผู้นำ สู่การพัฒนาองค์กรที่เข้มแข็ง | 29 ครั้ง เมื่อ 1 วันที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง 9 ราชมงคล (รมส.) รุ่นที่ 3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือ เสริมองค์ความรู้ ทักษะการบริหารงาน สู่การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน | 42 ครั้ง เมื่อ 1 วันที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดอบรมเสริมสร้างภาวะผู้นำ สร้างเครือข่ายระหว่างองค์กร ผู้บริหารระดับสูง 9 ราชมงคล (รมส.) รุ่นที่ 3 | 31 ครั้ง เมื่อ 1 วันที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ นิเทศติดตามการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยคุณธรรม | 39 ครั้ง เมื่อ 1 วันที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ MOU Universiti Sains Malaysia ด้านการศึกษา | 72 ครั้ง เมื่อ 1 วันที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยไปพร้อมกัน “การเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” | 35 ครั้ง เมื่อ 2 วันที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายกับศิษย์เก่า "เฟืองทองสัมพันธ์ พระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 59" เเละหาเเนวทางสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยต่อไป | 63 ครั้ง เมื่อ 4 วันที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมเตรียมความพร้อมการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | 48 ครั้ง เมื่อ 4 วันที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมงาน “เกษตรปันสุข” สร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน | 48 ครั้ง เมื่อ 4 วันที่แล้ว
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ จัดโครงการสัมมนา "รู้จักฉันรู้จักเธอ" ครั้งที่ 2 เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอนของคณะฯ ให้กับอาจารย์แนะแนวสถาบันการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาและอาจารย์ระดับอาชีวศึกษา | 17 ครั้ง เมื่อ 6 วันที่แล้ว
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี | 8 ครั้ง เมื่อ 6 วันที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมประชุม Global Sustainable Development Congress 2024 เพื่อร่วมกันพัฒนาและสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน | 74 ครั้ง เมื่อ 6 วันที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ อบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง 9 ราชมงคล (รมส.) รุ่นที่ 3 เสริมสร้างภาวะผู้นำ สร้างเครือข่ายระหว่างองค์กร | 106 ครั้ง เมื่อ 1 สัปดาห์ที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานและพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันอานันทมหิดล | 73 ครั้ง เมื่อ 1 สัปดาห์ที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมงานวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน (CWIE DAY) ครั้งที่ 14 | 99 ครั้ง เมื่อ 1 สัปดาห์ที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมอบรมผู้สังเกตการณ์การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาระดับอำเภอและระดับจังหวัด | 98 ครั้ง เมื่อ 1 สัปดาห์ที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ สร้างความรู้งานด้านสหกิจศึกษาเชิงบูรณษการกับการทำงาน | 126 ครั้ง เมื่อ 1 สัปดาห์ที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมกับโรงแรมเซ็นทารา ปลูกต้นไม้เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก | 179 ครั้ง เมื่อ 1 สัปดาห์ที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมประชุมสัมมานาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ | 36 ครั้ง เมื่อ 1 สัปดาห์ที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมขับเคลื่อนเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย Sun Thailand รวมพลังมหาวิทยาลัยขับเคลื่อนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ Net Zero Campus | 102 ครั้ง เมื่อ 1 สัปดาห์ที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมประชุมนำเสนอผลการทบทวนการวิเคราะห์บริบทข้อมูลจังหวัดของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน | 96 ครั้ง เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมพิธีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี | 92 ครั้ง เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ | 13 ครั้ง เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมจัดนิทรรศการอนุรักษ์ควายไทย Thailand Buffalo Heritage | 107 ครั้ง เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ทดลองตลาดนำผลิตภัณฑ์ภายใต้โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่จำหน่ายยังสถานที่จริง | 119 ครั้ง เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ นำนักศึกษาร่วมโครงการ “2024 Rakkaew EmpowerU Camp” ภาคกลาง | 111 ครั้ง เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดพิธีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี | 167 ครั้ง เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
นักศึกษาราชมงคลสุวรรณภูมิ รับรางวัลต้นแบบเยาวชนไทย | 134 ครั้ง เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมรัฐพิธีวันที่ระลึก “พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว” | 92 ครั้ง เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดโครงการอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการโรตีสายไหม | 27 ครั้ง เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ โชว์ผลงานและเทคโนโลยีพร้อมใช้สู่ผู้ประกอบการและภาคอุตสาหกรรม | 154 ครั้ง เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมกับ Hubei Three Gorges Polytechnic หารือส่งเสริมกิจกรรมภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ | 141 ครั้ง เมื่อ 3 สัปดาห์ที่แล้ว
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดโครงการบริการวิชาการด้านวิศวกรรมศาสตร์เชิงบูรณาการ ประจำปี พ.ศ. 2567 | 19 ครั้ง เมื่อ 3 สัปดาห์ที่แล้ว
การประชุมคณะกรรมการจัดทำตารางเรียน ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 ศูนย์นนทบุรี | 20 ครั้ง เมื่อ 3 สัปดาห์ที่แล้ว
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมกับ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) จัดอบรมยกระดับอู่ซ่อมรถไฟฟ้า | 17 ครั้ง เมื่อ 3 สัปดาห์ที่แล้ว
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมกับสภาวิศวกร ประชุมตรวจห้องปฏิบัติการเพื่อรับรองปริญญาวิศวกรรมควบคุม | 14 ครั้ง เมื่อ 3 สัปดาห์ที่แล้ว
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ จัดโครงการอบรมเสวนาการจัดการความรู้ KM เพื่อพัฒนาองค์กร | 15 ครั้ง เมื่อ 3 สัปดาห์ที่แล้ว
นักศึกษาหลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต ได้รับรางวัล Thesis in Popular Vote Prize 2023 จากการประกวด Thesis of the Year 2023 | 12 ครั้ง เมื่อ 3 สัปดาห์ที่แล้ว
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ เข้าร่วมการประชุมวิชาการ ราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2567 | 11 ครั้ง เมื่อ 3 สัปดาห์ที่แล้ว
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ เตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมิน AUN-QA ด้วยการอบรมเชิงปฏิบัติการ | 10 ครั้ง เมื่อ 3 สัปดาห์ที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดประชุมนายกสภาและอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ทปนอ.มทร) ครั้งที่ 3/2567 และการประชุมคณะกรรมการอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ทปอ.มทร) ครั้งที่ 3/2567 | 99 ครั้ง เมื่อ 3 สัปดาห์ที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมชมการแสดงดนตรีโดยวงไทยซิมโฟนีออร์เคสตรา | 92 ครั้ง เมื่อ 3 สัปดาห์ที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเสด็จพระราชดำเนินทุ่งมะขามหย่อง | 107 ครั้ง เมื่อ 3 สัปดาห์ที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมงานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วันวิสาขบูชา) ประจำปี 2567 | 132 ครั้ง เมื่อ 3 สัปดาห์ที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ เจ้าภาพสภากาแฟจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบปะหารืออย่างไม่เป็นทางการ ร่วมขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐ | 247 ครั้ง เมื่อ 4 สัปดาห์ที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดโครงการบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยีให้แก่วิสาหกิจชุมชน กุ้งแปลงใหญ่ บ้านสะพานพัฒนา | 100 ครั้ง เมื่อ 4 สัปดาห์ที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ อบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนภาษาอังกฤษ ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) | 115 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ พัฒนาศักยภาพอาจารย์ที่ปรึกษาด้านการช่วยเหลือ ทางสุขภาพจิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัย | 139 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว