ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะกรรมการสรรหา ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ | 317 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ความร่วมมือระหว่างห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง และสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ | 328 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
Office 365 Education (A3) | 406 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 | 1706 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ผู้อำนวยการกอง และหัวหน้างาน พ.ศ. .... | 412 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว