ข่าวประชาสัมพันธ์

‘แก้บนจนหลงใหล’ หลังเฉียดตาย!!! ‘อ.หมง – ดร.มงคล แก้วบำรุง’ มุ่งมั่น ‘นักวิทย์อนุรักษ์จิตรกรรมวัด’ | 26 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการ ศูนย์นนทบุรี - สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล | 18 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
กิจกรรมแนะแนวการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ | 26 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ณ บริษัท สยามกลาสอินดัสทรี จำกัด (โรงงานอยุธยา) | 27 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการ ศูนย์นนทบุรี - สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า, สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์, สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและสาขาวิชาการผลิต | 27 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการ ศูนย์นนทบุรี - สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม | 24 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการ ศูนย์นนทบุรี - สาขาวิชาสถาปัตยกรรม และสาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม | 22 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ณ บริษัท ครีเอทีฟ ออโตเมชั่น เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด จังหวัดสมุทรปราการ | 32 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
กิจกรรมแยก แลก รู้ กิจกรรมในรายวิชาวิศวกรรมขยะมูลฝอย | 48 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
โครงการบ้านน่าอยู่ด้วยกิจกรรม 5 ส พลัส | 22 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร CNC Milling Machine | 21 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
โครงการอบรมพื้นฐานมาตรฐานสากล (ISO) และความปลอดภัยในการทำงานภาคอุตสาหกรรม | 17 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ณ Maintenance Depot ศูนย์ซ่อมรถไฟฟ้าสายสีเขียว BTS-หมอชิต | 23 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ณ ส่วนซ่อมบำรุงโครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยาและหน้างานก่อสร้าง ช่องแค จังหวัดนครสวรรค์ | 23 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม อธิการบดีประชุมมอบนโยบายแก่บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม | 27 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม โครงการพัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | 22 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2566 จังหวัดสุพรรณบุรี | 20 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม พิธีปิดโครงการกิจกรรม SI ดีพร้อม (DIPROM SI Development Program : SIDP) | 18 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม โครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน | 21 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม โครงการให้ความรู้ในสายอาชีพที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน | 29 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เข้าร่วมจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อ โรงเรียนสวนแตงวิทยา | 23 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เข้าร่วมจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อ โรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์” | 23 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เข้าร่วมกิจกรรม Open house คุรุวิชาการ 4.0 เปิดสถาบันนวัตกรรม ผลิตนวัตกร สร้างพื้นที่การเรียนรู้ ทางการศึกษาและอาชีพในศตวรรษที่ 21 ปีการศึกษา 2565 | 20 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม โครงการทดสอบสมรรถนะทางวิชาชีพ หลักสูตร อส.บ. | 22 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
โครงการประกวดผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565 | 20 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
ประชุมคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ครั้งที่ 1/2566 | 22 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
กิจกรรมแนะแนวการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี | 18 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
การประชุมคัดเลือกอุปนายกสโมสรนักศึกษา | 18 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
โครงการ Hands-on Topics Training ณ โรงเรียนปัณณวิชญ์ | 23 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
กิจกรรมแนะแนวการศึกษา โรงเรียนลาดงาวิทยาคม | 23 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
กำหนดการตัดชุดครุยและชุดปกติขาวให้แก่บัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 | 34 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
สวพ. จัดโครงการฝึกอบรม "ASEAN DIGITAL LITERACY PROGRAMME (ADLP) สู่ผู้รับผลประโยชน์ปลายทาง" | 23 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
มทร.สุวรรณภูมิ เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อรองรับการบริหารจัดการศูนย์ความเชื่อมโยงภาคประกอบการ (Enterprise Linkage Center : ELC) | 21 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
สวพ. จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ | 20 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
สวพ. จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ | 47 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
มทร.สุวรรณภูมิ ประชุมชี้แจง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ การเงินการคลัง | 26 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
การฝึกซ้อมย่อยรวมพิธีมอบปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ | 21 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมถวายภัตตาหารพระราชทาน แด่พระภิกษุ สามเณร | 18 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
การฝึกซ้อมย่อยพิธีมอบปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ | 20 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
มทร.สุวรรณภูมิ ทำบุญตลาดราชมงคล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ | 17 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
มทร.สุวรรณภูมิ จัดประชุมคณะทำงานสื่อสารและประชาสัมพันธ์ | 18 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
โครงการเชิงปฏิบัติการออกแบบแนวความคิดเมืองสร้างสรรค์ | 202 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับ บริษัท ไดซิน จำกัด | 182 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
บริษัท ไดซิน จำกัด เข้าเยี่ยมชมณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา | 137 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
แนะนำคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา | 135 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
โครงการอบรมพื้นฐานมาตรฐานสากลปัจจุบัน (ISO) และความปลอดภัยในการทำงานภาคอุตสาหกรรม (SAFETY) | 133 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 “RMUT MUSIC AWARDS 2023” | 133 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
แนะนำสาขาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์แก่คณาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี | 45 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
“โครงการเร่งรัดและขยายผล การจัดหลักสูตรพัฒนาบุคลากรตามแนวทาง CWIE+EEC Model Type A (CWIE+EEC Model Type A Master Class) ในสถาบันอุดมศึกษา” | 45 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการ ศูนย์นนทบุรี - สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา | 57 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว