ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมแสดงความยินดี ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2564 | 19 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
ประชุมการรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 การแนะแนวนักศึกษาและสหกิจศึกษา | 46 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
กิจกรรมแนะแนวการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ | 53 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๕ พระนครศรีอยุธยา จัดอบรมบาริสต้ามืออาชีพ | 49 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดโครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีแปรรูปกล้วย | 43 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
อธิการบดีมอบนโยบาย | 47 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
ทำบุญคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร | 46 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดประชุมโครงการยกระดับทักษะพัฒนาบุคลากร | 43 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการซ่อมบำรุงรถยนต์ไฟฟ้าและรถยนต์ไฮบริด | 20 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
ผู้บริหารสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เยี่ยมศูนย์พัฒนาวิชาชีพ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม | 21 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับหลักสูตรและระดับคณะ ครั้งที่ 3/2565 | 18 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประชุมบุคลากรคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ศูนย์นนทบุรี ครั้งที่ 1/2566 | 48 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เสวนาหลักสูตรที่ตอบโจทย์กับความต้องการของภาคเอกชน และรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต | 44 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ร่วมแสดงและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมรากฐานหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T) | 50 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม พลิกโฉมครั้งใหม่ สร้างความร่วมมือในการพัฒนากำลังคน เพื่อรองรับอุตสาหกรรมในอนาคต | 48 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
พิธีจุดเทียนเติมใจ จุดไฟเติมฝัน และกิจกรรม Goodbye Senior 2565 ให้แก่นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของสาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 43 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
ดร.วัลลภ มานะธัญญา ประธานกรรมการบริหาร บริษัท บางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง จำกัด (BSCM) ผู้ผลิตและจำหน่ายข้าวหงษ์ทอง ให้เกียรติถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจ | 50 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
โครงการสรุปผลการนิเทศนักศึกษาสหกิจ สาขาวิชาการบัญชี รุ่น 3 | 47 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
บท. ร่วมปรึกษาหารือกับคณะผู้บริหารของบริษัท ดัชมิลล์ จำกัด | 50 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๖ | 50 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
โครงการคัดเลือกและมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ “เพชรบริหารธุรกิจฯ” ปีการศึกษา 2565 | 45 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
โครงการคัดเลือกและมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ “เพชรบริหารธุรกิจฯ” | 50 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
สาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เป็นเจ้าภาพทำบุญตักบาตรวันพุธ | 60 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
โครงการ Hands-on Topics Training ณ โรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์ | 58 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
บท. ร่วมพิธีถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ | 55 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
ร่วมทำบุญและเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ เนื่องในวันมาฆบูชา | 53 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
สัมมนาสาขาวิชาการตลาด Happy Work บัณฑิตจบใหม่ทำงานอย่างไรให้ปัง | 49 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม Bye Nior | 45 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
โครงการสัมมนาออนไลน์ภายใต้หัวข้อ ใด ๆ ในธุรกิจ ล้วนแล้วต้องพึ่งพาโลจิสติกส์ | 20 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “ปรับ Mindset เพิ่ม Passion ก้าวสู่ยุค New Normal” | 21 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษา ประจำปี 2566 ศูนย์สุพรรณบุรี | 24 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
โครงการพัฒนา Microprenuers Sandbox รองรับการสร้างผู้ประกอบการนวัตกรรม | 22 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
จดหมายข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิ เดือนกุมภาพันธ์ 2566 | 18 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ RUS NEXT สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อความยั่งยืนด้านการศึกษา | 45 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ รับโล่ประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น มทร.ธัญบุรี | 17 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมแสดงความยินดีศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ | 19 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย “ยลแสง-ศิลป์ ดินแดนแห่งความสุข” | 19 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมงานความสัมพันธ์ทางการทูตประเทศอินเดียกับประเทศไทย | 21 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมถวายภัตตาหารพระราชทาน แด่พระภิกษุ สามเณร | 19 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ สร้างความร่วมมือและเครือข่ายการพัฒนาบุคลากรและองค์ความรู้กับ สปป.ลาว | 21 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ เปิดตลาดสินค้าชุมชนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาสู่ผู้ประกอบการมืออาชีพ | 18 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมส่งเสริมการตลาด U2T for BCGเพื่อยกระดับให้ชุมชนอย่างยั่งยืน | 28 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา “ศรีวิชัยเกมส์” | 19 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๕ | 23 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
โครงการ “เสือเหลียวหลัง ระบบรางหันตรา” อาสาพัฒนา | 24 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลชมเชย โครงการประกวดผลงานสหกิจศึกษา และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565 | 20 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
Digital Governance Thailand 2023 (DGT 2023) ภายใต้แนวคิดประจำปีคือ “Happiness Creation” #ชีวิตดีเมื่อมีดิจิทัล | 29 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการ ศูนย์นนทบุรี – สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม | 32 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
โครงการอบรมพื้นฐานมาตรฐานสากลปัจจุบัน (ISO) และความปลอดภัยในการทำงานภาคอุตสาหกรรม (SAFETY) | 24 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว