ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดกิจกรรมสร้างเยาวชนและชุมชนนักสื่อความหมาย | 73 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
มอบเงินสมทบทุน แก่ สมาคมศิษย์เก่า มทร.สุวรรณภูมิ นนทบุรี | 71 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
๙ รมส. รุ่นที่ ๑ ร่วมแสดงความยินดี กับ อธิการบดี | 73 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
สมาคมศิษย์เก่า ฯ ร่วมแสดงความยินดี กับ อธิการบดี | 67 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
12สมาคมศิษย์เก่า ฯ ร่วมแสดงความยินดี กับ รองอธิการบดี | 73 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
มอบเงินสมทบทุน แก่ สมาคมศิษย์เก่า ฯ | 71 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ร่วมแสดงความยินดี กับ รองอธิการบดี | 74 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
กบน.ร่วมแสดงความยินดี กับ รองอธิการบดี | 68 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการเตรียมการรับเสด็จฯ ครั้งที่ 7/2564 | 67 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการเตรียมการรับเสด็จ ครั้งที่ 6/2564 | 63 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ประชุมเตรียมการรับเสด็จ | 71 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
สวท.จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา ครั้งที่ 1/2564 | 87 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
กำหนดการรับอุปกรณ์นักศึกษา และชุดกิจกรรม | 72 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
อธิการบดีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในมหาวิทยาลัย | 73 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจ รุ่นที่ 20 | 70 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
การเลือกกรรมการสรรหา | 75 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ประชุมสภามหาวิทยาลัย | 69 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ร่วมมือปั่นน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย | 67 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ประชุม U2T | 90 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา | 74 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมมือร่วมใจสู้ภัยโควิดไปด้วยกัน | 73 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
จับมือสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย บันทึกข้อตกลง TPA Education | 65 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมมหากรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2564 | 81 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การทำแหนมเห็ด” | 138 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การทำแหนมเห็ด” | 126 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเพาะเห็ดภูฐาน” | 139 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
จดหมายข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิเดือนตุลาคม 2564 | 64 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่เดือนตุลาคม 2564 | 66 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ภายในมหาวิทยาลัย | 75 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
มอบ ซอร์ฟแว | 71 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ร่วมฝึกอบรมเพิ่มมูลค่าจากวัสดุธรรมชาติสร้างรายได้สู่ชุมชน | 64 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ร่วมส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์สร้างรายได้ให้ชุมชน | 73 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
มุทิตาจิต แด่ รองอธิการบดีประจำศูนย์พื้นที่นนทบุรี | 72 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
คณบดี 6 คณะ ร่วมแสดงมุทิตาจิต อธิการบดี | 68 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
สักการะพระพุทธรูป พระวิษณุกรรม และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ | 135 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
มทร.สุวรรณภูมิ และ กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี ร่วมแสดงมุทิตาจิต อธิการบดี | 78 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการเตรียมการรับเสด็จ | 76 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
มหกรรมผ้าไหม ไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่ ๑๑” | 137 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
แสดงความยินดี | 74 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ประชุมสภามหาวิทยาลัย | 72 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ | 74 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
แบบสอบถามประเมินการรับรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติต่อการเปิดรับข้อมูลข่าวสารของ สอวช. และความสนใจเกี่ยวกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) | 84 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่อธิการบดี | 70 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ | 71 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
สำนักงานอธิการบดี ร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่อธิการบดี | 76 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ทอ. ร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่อธิการบดี | 70 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
กองกลาง ร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่อธิการบดี | 76 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา ช่วยเหลือและเยียวยานักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 | 78 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การนำเสนอผลงานวิจัย | 152 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ประกวดผลงานโครงงานสหกิจศึกษา | 79 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว