ข่าวประชาสัมพันธ์

จดหมายข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิเดือนมกราคม 2565 | 139 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่เดือนมกราคม 2565 | 126 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
พิธีปิดประกวดมารยาทไทยระดับชาติ ครั้งที่5 | 386 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ประกวดมารยาทไทย | 166 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ๙ มทร. ชู ONE RMUT | 170 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
มอบรางวัลตำบลต้นแบบโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้ว | 203 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
เลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย | 135 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
บรรยากาศเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย | 269 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
การตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 | 154 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศึกษาดูงานสถานประกอบการ | 184 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์พบผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา | 243 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ | 231 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ | 199 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดโครงการการพัฒนามาตรฐานทักษะการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้กับนักศึกษา | 188 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ถ่ายทอดความรู้สู่อาชีพการเพาะเห็ดภูฐาน | 194 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของประเทศ | 133 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ประชุมเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับเชิญเสด็จพระราชดำเนินเปิดอาคาร "เลิศสรรพวิทย์" | 154 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุธรรมชาติ สร้างรายได้สู่ชุมชน | 155 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ภายในมหาวิทยาลัย | 186 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
“นวัตกรจิตอาสาเครือข่ายราชมงคล” ร่วมพัฒนาชุมชนให้ยั่งยืน | 111 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
สวท. จัดโครงการประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2564 | 105 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
พิธีเปิดมหกรรมการแสดงนวัตกรรมภาคเกษตรของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน “Up Expo 2021 : ศูนย์กลางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน” | 151 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
สร้างเครือข่าย ๙ ราชมงคล “นวัตกรจิตอาสาเครือข่ายราชมงคล” | 140 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ร่วมสืบสานวัฒนธรรมภายในองค์กร | 199 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
สวพ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรจัดทำข้อเสนอโครงการบริการวิชาการเพื่อสอดรับการสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก | 145 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
สวพ จัดโครงการอบรมความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญากับงานวิจัย กิจกรรมที่ 1 ความรู้พื้นฐานด้านทรัพย์สินทางปัญญา | 137 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
สวพ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย กิจกรรมที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติสำหรับงานวิจัยทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สำหรับบุคลากรสายวิชาการ | 152 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
รับมอบใบอนุญาตโปรแกรมจัดการสำนักงาน WPS Office | 233 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ฟุตบอลกระชับมิตรชาว มทร | 113 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมคณะกรรมการ CEO | 119 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย | 297 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ประกาศเจตจำนงสุจริตต่อประชาคม | 327 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ร่วมงาน “วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” | 155 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ประชุมหารือคณะกรรมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA | 138 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช | 236 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
จัดทำยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ๙ แห่ง | 116 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
อบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา | 333 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ อบรมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านเทคโนโลยี ฯ | 132 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ร่วมบูรณาการและส่งเสริมการท่องเที่ยวสู่ชุมชน | 247 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
จัดประกวดภาพยนตร์สั้น “ลูกสุวรรณภูมิ รู้รักษ์วินัย” | 117 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
รับมอบเงินสมทบทุน จากศิษย์เก่า มทร.สุวรรณภูมิ นนทบุรี | 82 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (กิจกรรมที่ ๑) | 90 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
สัมมนา เชิงปฏิบัติการ นวัตกรรม เครือข่ายราชมงคล | 97 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
อบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา | 93 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดําเนินมาทรงเปิดอาคารบูรณมงคล | 90 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
จดหมายข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิเดือนธันวาคม 2564 | 235 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่เดือนธันวาคม 2564 | 86 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ร่วมแสดงความยินดี กับ รองอธิการบดี | 177 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
การนำเสนอวิสัยทัศน์ นโยบาย และแผนกผู้เข้ารับการสรรหาคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ | 102 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ทอ. มอบทุน | 235 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว