ข่าวประชาสัมพันธ์

ระดมความคิดเพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยคุณธรรมอย่างยั่งยืน | 103 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
Universal Design “เข้าถึง เท่าเทียม เท่าทันและยั่งยืน” | 115 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | 367 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
เมืองแห่งการจัดการประชุมและการจัดนิทรรศการระดับชาติ | 114 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ซ้อมย่อยรวมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 | 123 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ซ้อมย่อยศูนย์หันตรา | 161 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ย้ายองค์พระวิษณุกรรมและย้ายศาลพระภูมิ | 302 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ประชุมหารือในประเด็นพิจารณาความร่วมมืออาชีวศึกษาของจีน | 173 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา บัณฑิตและบุคลากร | 107 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ร่วมส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวพื้นถิ่นสร้างความยั้งยืนสู่ชุมชน | 220 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
จับมือสถานประกอบการเพื่อพัฒนานวัตกรจิตอาสา เครือข่ายราชมงคล | 206 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ร่วมบวงสรวง | 311 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ประกวดการเขียนแผนธุรกิจ BMC | 113 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
วันบิดามตราฐานการช่างไทย | 169 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
จดหมายข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิเดือนกุมภาพันธ์ 2565 | 117 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่เดือนกุมภาพันธ์ 2565 | 160 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
คุณธรรมต้นแบบ | 163 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ซ้อมย่อยศูนย์หันตรา | 150 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
มทร.สุวรรณภูมิ เสริมทักษะนักศึกษา ด้านประกันคุณภาพการศึกษา | 110 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมกับเทศบาลตำบลอรัญญิก จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง | 221 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย กิจกรรมที่ 3 “การเลือกใช้สถิติและวิเคราะห์ข้อมูลให้ตอบโจทย์งานวิจัย | 159 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ จัดอบรมการเขียนแผนธุรกิจ Business Model Canvas : BMC ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Google Meet | 154 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ จัดโครงการอบรมความรู้ ด้านทรัพย์สินทางปัญญากับงานวิจัย | 194 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง การสนับสนุนทุนการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 | 208 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ร่วมรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม | 122 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ศึกษาดูงาน | 288 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
Green Office | 125 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ตรวจสุขภาพนักศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ศูนย์นนทบุรี | 137 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร | 109 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
กิจกรรมหนึ่งความรู้ หนึ่งครูภูมิปัญญาท้องถิ่น | 253 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ตรวจสุุขภาพนักศึกษา | 132 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ | 174 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
บริหารธุรกิจฯ วาสุกรีเกมส์ ครั้งที่ 13 | 125 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ทำบุญคณะบริหารธุรกิจฯ ศูนย์วาสุกรี | 313 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
Ayutthaya Tourism For All | 150 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หารือในการวางแผนและบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจ | 167 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหุ่นยนต์ดิจิทัล (BAIT AI Chatbot) | 230 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
บท. เข้าร่วมโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 9 | 194 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
มอบหุ่นยนต์ | 313 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
คณะกรรมการนโยบายการจัดหาราย | 111 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมงาน นิทรรศการศิลปกรรม | 169 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
มอบเกียรติบัตร | 124 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
บท. เข้าร่วมรับรางวัลประกวดผลงานสหกิจศึกษา | 143 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
“นวัตกรจิตอาสาเครือข่ายราชมงคล” ร่วมพัฒนาชุมชนให้ยั่งยืน | 224 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
สร้างเคลือข่าย ๙ ราชมงคล “นวัตกรจิตอาสาเครือข่ายราชมงคล” | 124 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
Up Expro | 265 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
รับมอบใบอนุญาตโปรแกรมจัดการสำนักงาน WPS Office | 176 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
การประชุมการบริหารงานภายใน มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี | 204 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
BCG Market | 160 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
แนะแนวการศึกษาและอาชีพ ศูนย์สุพรรณบุรี | 191 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว