ข่าวประชาสัมพันธ์

มอบนโยบาย หันตรา | 54 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไทยสู่ความยั่งยืนระดับชาติ | 52 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยคุณธรรม | 68 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ | 61 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ศึกษาดูงาน มทร.ล้านนา | 53 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย | 60 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา | 50 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมหารือกับ The Open University of Fujian | 62 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ จัดโครงการพัฒนาโจทย์วิจัยเชิงบูรณาการและประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย ทิศทางการวิจัยและการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรม | 129 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ จัดโครงการอบรมมาตรฐานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สำหรับคณะกรรมการประจำสถาบัน | 129 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ จัดโครงการอบรมมาตรฐานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์ สำหรับนักวิจัย | 139 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
บท. ร่วมกับ บริษัท ไทย เบฟเวอเรจ โลจิสติกส์ จำกัด | 58 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สร้างบัณฑิตนักปฏิบัติสู่การเป็นผู้ประกอบการดิจิทัล เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่ตอบสนองอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศ | 54 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
การประชุมการบริหารงานภายในศูนย์นนทบุรี | 55 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำขอพรนายกสภามหาวิทยาลัยฯ | 52 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง การคินเงินค่ากีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบ Prompt Pay (พร้อมเพย์) โดยใช้หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน | 146 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
สนองราชโองการ | 51 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
เยี่ยมสุพรรณบุรี | 52 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ประชุมสร้างความเข้าใจในการเขียนขอเสนอโครงการ Talent Mobility | 52 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ร่วมงานวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช | 43 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี สวพ จัดโครงการบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี (TCS) เรื่อง การถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำกล้วยน้ำว้าพร้อมดื่ม | 260 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี สวพ จัดโครงการบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี (TCS) เรื่อง การถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำกล้วยน้ำว้าพร้อมดื่ม | 43 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
สวพ. ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้างานวิจัยระยะ 9 เดือน | 238 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
สวพ. ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้างานวิจัยระยะ 9 เดือน | 39 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรจัดทำข้อเสนอโครงการบริการวิชาการเพื่อสอดรับการสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก | 302 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
สถาบันวิจัยและพัฒนาจัด โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรจัดทำข้อเสนอโครงการบริการวิชาการเพื่อสอดรับการสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก | 126 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
โครงการสืบสานประเพณีไทยสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๕ | 60 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
สร้างป้าย | 44 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ดูแลมรดกศิลป | 42 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ศึกษาสูตรยา | 48 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
วันสถาปนากรุงศรีอยุธยา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ | 41 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
กีฬากระชับมิต มทรส. VS มรภอย. | 45 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ เดือนมีนาคม 2565 | 44 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
จดหมายข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิเดือนมีนาคม 2565 | 41 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
อบรมกฎหมาย | 41 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
วัดหัวเขา | 44 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
วิสาหกิจชุมชนข้าวโยธะกา | 48 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมพิธีบวงสรวงมหกรรมนาฎดนตรี เปิดตำนานการแสดงลิเก | 415 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
กิจกรรมที่ 2 สัมมนาสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 | 351 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
สัมมนาสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 | 234 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ร่วมพิธีรำลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว | 186 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
การฝึกยกระดับฝีมือ หลักสูตร การปฎิบัติงานซ่อมบำรุงรถยนต์ไฟฟ้าและรถยนต์ไฮบริด | 191 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ตรวจหาเชื้อโคโรนาไวรัส (COVID-19) ก่อนการฝึกซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 35 | 135 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
การฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ | 164 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ตรวจหาเชื้อโคโรนาไวรัส (COVID-19) ก่อนการฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 35 | 136 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
สำรวจวิเคระห์สภาพปัญหาประชาชน ตำบลพระยาบันลือ | 349 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ประชุมหารือพัฒนาหอพักนักศึกษาพร้อมต้อนรับนักศึกษาใหม่ | 150 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
พิธีฝึกซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ | 188 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ตรวจคัดกรองเชื้อไวรัส COVID 19 | 136 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว