ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 8-2565 | 66 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
MOU บริษัทโกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) | 71 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
พิธีไหว้ครู ศูนย์วาสุกรี | 127 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
แลกเปลี่ยนความรู้ (KM) พร้อมขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยคุณธรรม | 69 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
รับโล่นายกรัฐมนตรี หน่วยงานต้นแบบการจัดซื้อจัดจ้าง | 64 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน | 67 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
พิธีไหว้ครู ศูนย์สุพรรรบุรี | 127 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
นิเทศติดตามการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย | 59 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
อบรมฝึกดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพหนีไฟ | 57 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประชุมหารือ MOU | 78 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 | 113 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 2 | 69 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
เปิดโลกนวัตกรรมเกษตรหันตรา | 64 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
กำหนดการและสถานที่รับอุปกรณ์เครืองแต่งกายและชุดกิจกรรม 2565 | 85 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาวินัยและดูแลความเรียบร้อยนักศึกษา | 69 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ประชุมขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยคุณธรรม | 61 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ KM | 71 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
MOU สนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการ | 64 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับแต่งตังให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น จำนวน 19 คน | 54 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 | 121 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
การประชุมการบริหารงานภายใน มทร.สุวรรณภูมิ | 58 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
บุคลากร มทร.สุวรรณภูมิ เข้าร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล | 129 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
บุคลากรร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | 59 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
กิจกรรมจิตอาสาวันแม่แห่งชาติ | 63 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ น้อมจิตวันทา บูชาครู | 66 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
พิธีประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ | 118 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
มอบวุฒิบัตร แก่ ผู้บริหารกลุ่มไทร์พลัส รุ่นที่ 2 | 65 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการแนวทางการจัดหารายได้และบริหารทรัพย์สิน | 61 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการเฉลิมพระเกียรติ วันแม่ ศูนย์นนทบุรี | 53 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
กิจกรรม Big Cleaning Day กิจกรรม 5 ส | 55 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
พิธีประกาศราชสดุดีลิมพระเกียรติคุณ "วันแม่" | 117 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
เกษตรอาสา 65 | 55 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
บำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง | 56 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
จัดพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน | 52 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
บท MOU บริษัทดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด | 61 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
นศ-แข่งขันกิจกรรม Hackaton | 50 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ทำบุญตักบาตร | 50 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
2 สค 65 บท ให้ความรูปด้านการลงทุน | 53 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
อบรมเชิงปฏิบัติการรถยนต์ไฟฟ้า รถยนต์ไฮบริด ผู้บริหารกลุ่มไทร์พลัส รุ่นที่ 2 | 54 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
MOU เพื่อพัฒนางานวิจัย และการผลิตชิ้นส่วนระบบราง | 58 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว Green office | 55 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมมือร่วมใจสร้าง | 61 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ร่วมวางแผนด้านการศึกษา | 63 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
แถลงวิสัยทัศน์ | 53 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
นิเทศติดตามมหาวิทยาลัยคุณธรรม1-2565 | 55 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ เดือนกรกฎาคม 2565 | 53 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
จดหมายข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิ เดือนกรกฎาคม 2565 | 56 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
หลักสูตรกระบวนการและเทคโนโลยีในการจัดทำบัญชีภาครัฐ | 54 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการสืบสานประเพณีไทยวันเข้าพรรษา (ถวายเทียนพรรษา) ประจำปี 2565 ศูนย์นนทบุรี | 52 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ถวายเทียนพรรษาและเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ศูนย์วาสุกรี | 57 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว