ข่าวประชาสัมพันธ์

Cobot contest Thailand 2022 | 48 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ร่วมจัดทำผลสำรวจคอรับชัน | 43 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ทำบุญวันพุธ | 42 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
อบรมซ่อมรถยนต์ไฟฟ้า | 48 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง กำหนดการ หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการเลือกกรรมการสรรหาคณบดี | 44 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง กำหนดการ หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการเลือกกรรมการสรรหาผู้อำนวยการ | 201 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน | 40 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประชุมจัดหารายได้ | 46 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
แนะแนวการศึกษาต่อนนทบุรีวิทยาลัย | 52 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่เดือนสิงหาคม 2565 | 45 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
จดหมายข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิเดือนสิงหาคม 2565 | 45 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
U2T PLAZA บริหารฯ พาเพลิน | 42 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
U2T PLAZA บริหารฯ พาเพลิน | 41 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
MOU BSA | 46 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
บท.รว่มโครงการการพัฒนาองค์กรคุณธรรม | 46 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ร่วมจัดนิทรรศการแนะแนว | 38 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
การเป็นผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม | 101 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบภายใน | 79 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ร่วมถอดบทเรียนเพื่อพัฒนาองค์กรคุณธรรมอย่างยั่งยืน | 79 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำ ปีการศึกษา 2564 | 69 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
รับรางวัลบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม | 60 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิจัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ | 139 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการอบรมเพื่อพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นผู้ประกอบการ | 58 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
MOUสนับสนุนการทำงาน | 62 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประชุมจัดทำประกาศแบ่งส่วนราชการภายใน | 62 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี | 114 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สป.อว ตรวจเยี่ยม ติดตามและประเมินผล โครงการปฏิรูปการศึกษาในรูปแบบสหกิจศึกษาและ การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน เพื่อรองรับความต้องการของตลาดแรงงาน (EEC Model Type A) | 89 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช | 71 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
รัฐมนตรี อว. รับฟังการรายงานผลการดำเนินงาน U2T for BCG และ TASSHA | 68 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ร่วมกิจกรรม บดินทรนนท์ สร้างงานสร้างอาชีพ ครั้งที่ 1 | 77 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
อบรมการเขียนหนังสือราชการ | 60 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
วางแผนผังแม่บทกายภาพ ศูนย์นนทบุรี | 57 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
U2T | 64 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
MOU พัฒนาหลักสูตรสหกิจศึกษา | 75 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
นศ-แข่งขันกิจกรรม Hackaton2022 | 60 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ร่วมประชุมหารือพัฒนางานสมาคมศิษย์เก่า | 63 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
มุ่งมั่นสู่สำนักงานสีเขียว (Green Office) | 61 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ทำบุญตักบาตรวันพุธ | 59 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 8-2565 | 65 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
MOU บริษัทโกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) | 70 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
พิธีไหว้ครู ศูนย์วาสุกรี | 125 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
แลกเปลี่ยนความรู้ (KM) พร้อมขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยคุณธรรม | 69 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
รับโล่นายกรัฐมนตรี หน่วยงานต้นแบบการจัดซื้อจัดจ้าง | 64 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน | 67 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
พิธีไหว้ครู ศูนย์สุพรรรบุรี | 126 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
นิเทศติดตามการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย | 59 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
อบรมฝึกดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพหนีไฟ | 57 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประชุมหารือ MOU | 78 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 | 112 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 2 | 69 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว