ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมบวงสรวง | 261 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประกวดการเขียนแผนธุรกิจ BMC | 89 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
วันบิดามตราฐานการช่างไทย | 144 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
จดหมายข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิเดือนกุมภาพันธ์ 2565 | 93 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่เดือนกุมภาพันธ์ 2565 | 136 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
คุณธรรมต้นแบบ | 130 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ซ้อมย่อยศูนย์หันตรา | 123 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
มทร.สุวรรณภูมิ เสริมทักษะนักศึกษา ด้านประกันคุณภาพการศึกษา | 82 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมกับเทศบาลตำบลอรัญญิก จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง | 102 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย กิจกรรมที่ 3 “การเลือกใช้สถิติและวิเคราะห์ข้อมูลให้ตอบโจทย์งานวิจัย | 103 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ จัดอบรมการเขียนแผนธุรกิจ Business Model Canvas : BMC ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Google Meet | 96 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ จัดโครงการอบรมความรู้ ด้านทรัพย์สินทางปัญญากับงานวิจัย | 91 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง การสนับสนุนทุนการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 | 182 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ร่วมรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม | 97 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ศึกษาดูงาน | 266 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
Green Office | 103 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ตรวจสุขภาพนักศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ศูนย์นนทบุรี | 115 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร | 84 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
กิจกรรมหนึ่งความรู้ หนึ่งครูภูมิปัญญาท้องถิ่น | 227 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ตรวจสุุขภาพนักศึกษา | 106 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ | 126 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
บริหารธุรกิจฯ วาสุกรีเกมส์ ครั้งที่ 13 | 99 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ทำบุญคณะบริหารธุรกิจฯ ศูนย์วาสุกรี | 286 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
Ayutthaya Tourism For All | 124 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
หารือในการวางแผนและบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจ | 124 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหุ่นยนต์ดิจิทัล (BAIT AI Chatbot) | 180 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
บท. เข้าร่วมโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 9 | 143 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
มอบหุ่นยนต์ | 262 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
คณะกรรมการนโยบายการจัดหาราย | 82 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมงาน นิทรรศการศิลปกรรม | 115 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
มอบเกียรติบัตร | 95 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
บท. เข้าร่วมรับรางวัลประกวดผลงานสหกิจศึกษา | 108 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
“นวัตกรจิตอาสาเครือข่ายราชมงคล” ร่วมพัฒนาชุมชนให้ยั่งยืน | 197 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สร้างเคลือข่าย ๙ ราชมงคล “นวัตกรจิตอาสาเครือข่ายราชมงคล” | 94 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
Up Expro | 210 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
รับมอบใบอนุญาตโปรแกรมจัดการสำนักงาน WPS Office | 152 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
การประชุมการบริหารงานภายใน มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี | 177 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
BCG Market | 111 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
แนะแนวการศึกษาและอาชีพ ศูนย์สุพรรณบุรี | 143 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
จดหมายข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิเดือนมกราคม 2565 | 113 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่เดือนมกราคม 2565 | 99 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
พิธีปิดประกวดมารยาทไทยระดับชาติ ครั้งที่5 | 336 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประกวดมารยาทไทย | 115 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ๙ มทร. ชู ONE RMUT | 142 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
มอบรางวัลตำบลต้นแบบโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้ว | 177 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
เลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย | 102 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
บรรยากาศเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย | 238 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
การตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 | 130 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศึกษาดูงานสถานประกอบการ | 130 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์พบผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา | 195 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว