ข่าวประชาสัมพันธ์

บท. ร่วมกับ บริษัท ไทย เบฟเวอเรจ โลจิสติกส์ จำกัด | 38 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สร้างบัณฑิตนักปฏิบัติสู่การเป็นผู้ประกอบการดิจิทัล เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่ตอบสนองอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศ | 34 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
การประชุมการบริหารงานภายในศูนย์นนทบุรี | 33 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำขอพรนายกสภามหาวิทยาลัยฯ | 33 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง การคินเงินค่ากีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบ Prompt Pay (พร้อมเพย์) โดยใช้หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน | 74 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สนองราชโองการ | 32 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
เยี่ยมสุพรรณบุรี | 34 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประชุมสร้างความเข้าใจในการเขียนขอเสนอโครงการ Talent Mobility | 34 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ร่วมงานวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช | 23 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี สวพ จัดโครงการบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี (TCS) เรื่อง การถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำกล้วยน้ำว้าพร้อมดื่ม | 195 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี สวพ จัดโครงการบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี (TCS) เรื่อง การถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำกล้วยน้ำว้าพร้อมดื่ม | 24 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สวพ. ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้างานวิจัยระยะ 9 เดือน | 176 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สวพ. ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้างานวิจัยระยะ 9 เดือน | 22 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรจัดทำข้อเสนอโครงการบริการวิชาการเพื่อสอดรับการสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก | 249 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สถาบันวิจัยและพัฒนาจัด โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรจัดทำข้อเสนอโครงการบริการวิชาการเพื่อสอดรับการสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก | 71 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการสืบสานประเพณีไทยสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๕ | 40 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สร้างป้าย | 24 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ดูแลมรดกศิลป | 21 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ศึกษาสูตรยา | 26 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
วันสถาปนากรุงศรีอยุธยา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ | 23 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
กีฬากระชับมิต มทรส. VS มรภอย. | 26 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ เดือนมีนาคม 2565 | 24 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
จดหมายข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิเดือนมีนาคม 2565 | 23 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
อบรมกฎหมาย | 24 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
วัดหัวเขา | 24 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
วิสาหกิจชุมชนข้าวโยธะกา | 29 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมพิธีบวงสรวงมหกรรมนาฎดนตรี เปิดตำนานการแสดงลิเก | 354 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
กิจกรรมที่ 2 สัมมนาสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 | 291 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สัมมนาสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 | 181 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ร่วมพิธีรำลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว | 135 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
การฝึกยกระดับฝีมือ หลักสูตร การปฎิบัติงานซ่อมบำรุงรถยนต์ไฟฟ้าและรถยนต์ไฮบริด | 134 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ตรวจหาเชื้อโคโรนาไวรัส (COVID-19) ก่อนการฝึกซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 35 | 106 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
การฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ | 138 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ตรวจหาเชื้อโคโรนาไวรัส (COVID-19) ก่อนการฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 35 | 108 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สำรวจวิเคระห์สภาพปัญหาประชาชน ตำบลพระยาบันลือ | 290 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประชุมหารือพัฒนาหอพักนักศึกษาพร้อมต้อนรับนักศึกษาใหม่ | 123 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
พิธีฝึกซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ | 164 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ตรวจคัดกรองเชื้อไวรัส COVID 19 | 113 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ระดมความคิดเพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยคุณธรรมอย่างยั่งยืน | 78 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
Universal Design “เข้าถึง เท่าเทียม เท่าทันและยั่งยืน” | 86 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | 341 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
เมืองแห่งการจัดการประชุมและการจัดนิทรรศการระดับชาติ | 89 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ซ้อมย่อยรวมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 | 94 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ซ้อมย่อยศูนย์หันตรา | 130 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ย้ายองค์พระวิษณุกรรมและย้ายศาลพระภูมิ | 253 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประชุมหารือในประเด็นพิจารณาความร่วมมืออาชีวศึกษาของจีน | 127 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา บัณฑิตและบุคลากร | 83 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ร่วมส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวพื้นถิ่นสร้างความยั้งยืนสู่ชุมชน | 163 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
จับมือสถานประกอบการเพื่อพัฒนานวัตกรจิตอาสา เครือข่ายราชมงคล | 146 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว