หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > Site Map
Site map
หน้าแรก www.rmutsb.ac.th
หน้าหลัก
แนะนำมหาวิทยาลัย
  - ราชมงคล นามพระราชทาน
  - ประวัติความเป็นมา
  - ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย
  - สีและต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย
  - วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  - โครงสร้างการบริหาร
  - วิดีทัศน์แนะนำ มทร.สุวรรณภูมิ
  - เพลงประจำมหาวิทยาลัย
  - ค่านิยมของมหาวิทยาลัย
  - องค์กรคุณธรรม
  - แผนที่และการติดต่อ มหาวิทยาลัย
คณะผู้บริหาร
  - ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
  - ผู้บริหารหน่วยงานภายใน
  - สภามหาวิทยาลัย
  - สภาคณาจารย์และข้าราชการ
  - สภาวิชาการ
หน่วยงานภายใน
  - คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  - คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  - คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  - คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  - คณะศิลปศาสตร์
  - สถาบันวิจัยและพัฒนา
  - สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  - สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  - สำนักงานอธิการบดี
  - สำนักงานตรวจสอบภายใน
บุคลากร
ผู้สนใจเข้าศึกษา
นักศึกษาปัจจุบัน
ศิษย์เก่า
แผนผังเว็บไซต์
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) ปี 2550
  - SAR ปีการศึกษา 2550 (สกอ.)
  - SAR ปีการศึกษา 2550 (สรุปผลการตรวจ)
รายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) ปี 2551
  - รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา2551
  - รายงานผลประเมิน มทร.ส. SAR 2551
รายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) ปี 2552
  - รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา2552
  - รายงานผลประเมิน มทร.ส. SAR 2552
รายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) ปี 2553
  - รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2553
  - รายงานผลประเมิน มทร.ส. SAR 2553
รายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) ปี 2554
  - รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2554
  - รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2554 โดยคณะกรรมการตรวจประเมิน
รายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) ปี 2555
  - รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2555
  - รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2555 โดยคณะกรรมการตรวจประเมิน
รายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) ปี 2556
  - รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2556
  - รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2556 โดยคณะกรรมการตรวจประเมิน
รายงานผลการเข้าร่วมสัมมนาเชิงวิชาการ
  - การบริหารความเสี่ยงกับงานตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
แผนและผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2559
แผนและผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559
  - โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารฝึกปฏิบัติการวิชาชีพด้านวิศวกรรมเครื่องกล (อาคาร 8) จำนวน 1 โครงการ
  - โครงการศูนย์เรียนรู้ตามพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ระยะที่ 1 จำนวน 1 แห่ง
  - โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารฝึกปฏิบัติการวิชาชีพด้านบริหารธุรกิจพร้อมครุภัณฑ์ (อาคาร 2)
  - โครงการจ้างศูนย์การเรียนรู้และปฏิบัติการภาคสนามและตลาดราชมงคล มหาวิทยลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ระยะที่ 3
  - โครงการจ้างปรับปรุงสาธารณูปโภค ศูนย์หันตรา
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ 2559
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ก.พ.ร.
ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HR-MIS)
ระบบรับสมัครนักศึกษา
ระบบทะเบียนนักศึกษา
ระบบบัณฑิตศึกษา
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานด้านงบประมาณ
ตรวจสอบข้อมูลลงเวลาปฏิบัติราชการ
ระบบบริหารจัดการความรู้ (KMS)
ดาวน์โหลดฟอร์มและเอกสาร
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิส์
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready