หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > สำหรับบุคลากร
รายงานและข้อมูลเผยแพร่
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) ปี 2550
- SAR ปีการศึกษา 2550 (สกอ.)
- SAR ปีการศึกษา 2550 (สรุปผลการตรวจ)
รายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) ปี 2551
- รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา2551
- รายงานผลประเมิน มทร.ส. SAR 2551
รายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) ปี 2552
- รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา2552
- รายงานผลประเมิน มทร.ส. SAR 2552
รายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) ปี 2553
- รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2553
- รายงานผลประเมิน มทร.ส. SAR 2553
รายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) ปี 2554
- รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2554
- รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2554 โดยคณะกรรมการตรวจประเมิน
รายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) ปี 2555
- รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2555
- รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2555 โดยคณะกรรมการตรวจประเมิน
รายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) ปี 2556
- รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2556
- รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2556 โดยคณะกรรมการตรวจประเมิน
รายงานผลการเข้าร่วมสัมมนาเชิงวิชาการ
- การบริหารความเสี่ยงกับงานตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
แผนและผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2559
แผนและผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559
- โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารฝึกปฏิบัติการวิชาชีพด้านวิศวกรรมเครื่องกล (อาคาร 8) จำนวน 1 โครงการ
- โครงการศูนย์เรียนรู้ตามพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ระยะที่ 1 จำนวน 1 แห่ง
- โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารฝึกปฏิบัติการวิชาชีพด้านบริหารธุรกิจพร้อมครุภัณฑ์ (อาคาร 2)
- โครงการจ้างศูนย์การเรียนรู้และปฏิบัติการภาคสนามและตลาดราชมงคล มหาวิทยลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ระยะที่ 3
- โครงการจ้างปรับปรุงสาธารณูปโภค ศูนย์หันตรา
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ 2559
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ก.พ.ร.


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready