หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > สารจากอธิการบดี
สารจากอธิการบดีรองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ

อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ แหล่งเรียนรู้ทางวิชาชีพและเทคโนโลยี มุ่งมั่นจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่เป็นคนดี มีความรู้ รักสู้งาน โดยบูรณาการงานวิจัย นวัตกรรม และการบริการวิชาการบนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับการจัดการศึกษาด้วยหลักการของการจัดการคุณภาพโดยรวมและการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมที่ยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นที่ตั้ง เป้าหมายเพื่อเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีของพื้นที่ภาคกลางตอนบนของประเทศไทย และเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ เพื่อเป็นที่พึ่งของชุมชนและสังคมในด้านองค์ความรู้ตลอดไป

มหาวิทยาลัยมีความยินดียิ่งที่ได้รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน คำชื่นชมยินดีเป็นสิ่งที่สร้างความภาคภูมิใจ แต่ข้อเสนอแนะ ข้อแนะนำเพื่อแก้ไข เป็นสิ่งที่มีค่าและเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยอย่างยิ่ง ข้อคิดเห็นของท่านที่เป็นข้อมูลจริง เจตนาบริสุทธิ์ จะเป็นข้อมูลพื้นฐานที่มหาวิทยาลัยจะนำไปใช้ปรับปรุงและพัฒนาและเผยแพร่ต่อสาธารณชนต่อไป ทั้งนี้ โปรดส่งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะไปยัง pramuk.u@rmutsb.ac.th

 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready